Archive | 2011

Сесия 2011-12-22

ДНЕВЕН РЕД 22.12. Програма за работата на Общински съвет – Велинград за първо полугодие на 2012г. РЕШЕНИЕ №27 Докладчик: Председател ОбС Даване съгласие за ползване на банков кредит. РЕШЕНИЕ №28 Докладчик:Надежда Велчева Определяне таксата за битови отпадъци на Община Велинград за 2012г. РЕШЕНИЕ №29 Докладчик:Спас Шулев Отчет по изпълнение решенията на ОбС за периода м.април 2011г.-м.октомври 2011г. РЕШЕНИЕ №30 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №71

ОТНОСНО: Даване съгласие по чл.197 и чл.208 от ЗУТ за премахване на строеж – сграда от фирма „Културен център Велинград” АД На основание чл.21 , ал.1,т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА , във връзка с ЧЛ.197 АЛ.1 и чл.208 от ЗУТ; с Молба вх.№028-01-813/20.12.11г. от “ ОТ ФИРМА : „КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ВЕЛИНГРАД” АД, със [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №70

ОТНОСНО: Даване съгласие за изработване на ПУП в кв.27 по плана на с.Драгиново. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във връзка с §8 от ПР на ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ № 69

По протокол № 4 /22.12.2011г. Относно: Издаване на запис на заповед от община Велинград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 13/321/00809 от 16.06.2011г. по мярка 321 за Проект „Строителство,реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с.Биркова,с.Враненци, и с.горна Дъбева в Община Велинград”, сключен между Община [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №68

ОТНОСНО: Предоставяне средства за осигуряване на работно облекло за служителите на Общинска администрация и звената към нея. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, съгласно Наредба за безплатното и униформено облекло, относно предоставяне на облекло за работниците и служителите при Общината и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №67

ОТНОСНО: Разполагане на нови спирки на градския транспорт. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.4 от ЗОС, чл.14, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.56 от ЗУТ, Решение №ХХV, протокол №6/27.10.11г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велинград /ЕСУТ/ и след проведеното поименно [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №66

ОТНОСНО: Прекратяване на Договор №377/31.10.08г. сключен между Община Велинград и „ЗПК ЛЕВ ИНС”АД. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7 от Договор №378/2008г., чл.20а, р.3 /трети/ от ЗЗД и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №65

ОТНОСНО: Даване съгласие за изработване на устройствена схема за трасе за оптичен кабел захранващ обект „Банка ДСК”. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Глава ІV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І чл.62 от ЗУТ-общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура и след проведеното поименно гласуване с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №64

ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване право на прокарване на подземен електропровод в м.”Орлино” по КВС на гр.Сърница. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.108, ал.2 и чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №63

ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване право на прокарване на подземен водопровод в м.”Благовото” по КВС на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.108, ал.2 и чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 [...]

Прочети 0 Comments