Archive | 2011

РЕШЕНИЕ №62

ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване право на прокарване на подземен електропровод в м.”Делджилери” по КВС на гр.Сърница. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.108, ал.2 и чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №61

ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване право на прокарване на подземен електропровод в м.”Петел” по КВС на гр.Сърница. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.108, ал.2 и чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №60

ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване право на прокарване на въздушен електропровод в м.”Сесловица” по КВС на с.Драгиново. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.108, ал.2 и чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №59

ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството си на собственик на уличната регулация относно поправка в кадастралния план на кв.328 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.53, ал.1 от ЗКИР и §4, ал.1, т.2 от ЗКИР, чл.62, ал.3/изр.2/ от Наредба №3 от 28 април 2005г. и след проведеното [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №58

ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството си на съсобственик относно поправка в кадастралния план с верни граници на имот в кв.224 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.53, ал.1 от ЗКИР и §4, ал.1, т.2 от ЗКИР, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №57

ОТНОСНО: Даване съгласие за ПУП за трасе на нова подземна кабелна линия в м.”Марина ливада”. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, чл.108, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ, във връзка със становище на главен архитект и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №56

ОТНОСНО: Даване съгласие относно проект за частично изменение на плана за регулация в кв.252 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.4 и т.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №55

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №54

ОТНОСНО: Даване съгласие за издаване на Разрешение за строеж за благоустройствени мероприятия като дарение от „Масларов и син” ЕООД. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1, чл.69, чл.147, ал.1, т.7, чл.56 от ЗУТ, чл.7, чл.8, чл.11 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №53

ОТНОСНО: Именуване на улици в кв.”Анезица”. На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград Р Е Ш И: 1.Именува както следва: -улица с ос.т. от №2704-2703-2693-2694-2695-2696-2697-2698 [...]

Прочети 0 Comments