Archive | 2011

РЕШЕНИЕ №52

ОТНОСНО: Именуване на улици в кв.”Асфалтова база”. На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград Р Е Ш И: 1.Именува улица с ос.т. от №2146-2155 в [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №51

ОТНОСНО: Именуване на улица във връзка с постъпила молба от „Каров” ЕООД. На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет – Велинград Р Е Ш И: 1.Именува улица [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №50

ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на ползване върху общинска земеделска земя в м.”Трълско дере” и „Грънчарица”. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 3 3 29 29 Общински съвет – [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №49

ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на прокарване на подземен кабел през общински зем.имот по КВС на с.Враненци. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №48

ОТНОСНО: Ликвидиране съсобственост на общински имот в кв.261 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №47

ОТНОСНО: Ликвидиране съсобственост на общински имот в кв.17 по плана на с.Юндола. На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №46

ОТНОСНО: Обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот-петно №1-192 в кв.192 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.8 /нова-изм.ДВ,бр.15 от 18.02.11г./ от Закона за общинската собственост и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №45

ОТНОСНО: Продажба чрез публично оповестен явен търг на УПИ в кв.08 по плана на с.Абланица. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.42, ал.1, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС от наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград по чл.8, ал.2 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №44

ОТНОСНО: Продажба чрез публично оповестен конкурс на УПИ в кв.15 по плана на с.Пашови. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.42, ал.1, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС от наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград по чл.8, ал.2 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №43

ОТНОСНО: Одобряване на оценка на общински имот в кв.1432 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №56/25.02.2009г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ [...]

Прочети 0 Comments