Archive | 2011

РЕШЕНИЕ №9

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Програма за развитие на туризма в Община Велинград за 2011г. и отчет за 2010г.          На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.10, ал.1 и ал.2 от Закона за туризма, в съответствие с Правилника за организиране дейността на Консултативния съвет [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №8

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Освобождаване от такса за детски градини и ясли на деца, настанени в приемни семейства.          На основание Раздел ІІ, чл.6, ал.1, т./в/, чл.8, ал.1 и ал.6, чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.17, ал.1, т.1, чл.21, ал.1, т.7 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №7

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №6

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Изменение на Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ за определяне размера на местните данъци на територията на Община Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.7, ал.2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №5

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Отчет на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за постъпления в дружеството от минерална вода.          На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2011-01-27

ДНЕВЕН РЕД:   27.01   Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за 2010г. РЕШЕНИЕ №4 Отчет на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за постъпления в дружеството от минерална вода. РЕШЕНИЕ №5 Изменение на Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ за определяне размера на местните данъци на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №6 Изменение на Наредбата за определянето и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №4

  От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за 2010г.          На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №58

            От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4. ОТНОСНО: Прокопаване на водопровод за топла минерална вода от Балнеокомплекс „АКВАТОНИК”.             На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 и §7, ал.1, т.1 от ЗМСМА; във  връзка  с чл.2 ал.1 т.2, т.8, чл.1 от Закона за общинската собственост ; чл.19 [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2011-01-10

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Предоставяне от Държавата на Община Велинград за безвъзмездно управление за срок от 25 години на находище за минерална вода „Велинград – Каменица” и находище за минерална вода „Драгиново”. Изменение и допълнение на Решение №232/28.10.2010г. на Общински съвет – Велинград.

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №3

По протокол №1/10.01.2011г. Относно: Издаване на запис на заповед от община Велинград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 13/321/00813 от 08.10.2010г. по мярка 321 за Проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с. Грашево, Община Велинград” сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие” [...]

Прочети 0 Comments