Archive | January, 2011

Сесия 2011-01-27

ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за 2010г. Отчет на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за постъпления в дружеството от минерална вода. Изменение на Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ за определяне размера на местните данъци на територията на Община Велинград. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №21

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Одобряване на ПУП за оптичен кабел от ЕТ „Агро Арапов – Серафим Арапов”.          На основание чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №20

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Одобряване на оценка за ликвидиране на съсобственост в кв.75 по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Решение №319/30.12.10г. на ОбС – Велинград и след [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №19

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Даване съгласие за изготвяне на ПУП за кв.34 на гр.Сърница.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, чл.121, ал.1 и във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5, чл.134, ал.1 и чл.135, ал.1 от ЗУТ и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №18

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Даване съгласие за изготвяне на ПУП за кв.48 на гр.Сърница.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, чл.121, ал.1 и във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5, чл.134, ал.1 и чл.135, ал.1 от ЗУТ и след [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №17

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството си на собственик на улична мрежа за въздушна кабелна линия от кв.33 до кв.29 на с.Юндола.          На основание чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №16

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Даване съгласието относно верни граници на имот в кв.263 по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.53, ал.1 от ЗКИР, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №15

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Попълване на кадастралния план с верни имотни граници на нов имот в кв.189 по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.3, ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №14

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Попълване на кадастралния план с нов имот в кв.191 по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.3, ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с §4 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №13

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Изграждане на ажурна ограда на имоти частна общинска собственост в кв.107 по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, протокол от извършена проверка на място от 21.11.10г. от служители на Общинска администрация, назначени със Заповед №1417/19.11.10г. и [...]

Прочети 0 Comments