Archive | January, 2011

РЕШЕНИЕ №12

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Откриване процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на обект „Най клуб”.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №11

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение, находящо се на ІІ-ри етаж от старата сграда на Общинска администрация за нуждите на ФК”Чепинец”.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.50а, ал.2 от ЗФВС, чл.72, т.1 и чл.77, ал.1 от ППЗФВС, във връзка [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №10

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Предоставяне към възнаграждението на персонала работещ по трудово правоотношение в Общинска администрация и звената към нея на парични средства за облекло.          На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, съгласно ДДС 20/14.12.2004г. и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №9

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Програма за развитие на туризма в Община Велинград за 2011г. и отчет за 2010г.          На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.10, ал.1 и ал.2 от Закона за туризма, в съответствие с Правилника за организиране дейността на Консултативния съвет [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №8

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Освобождаване от такса за детски градини и ясли на деца, настанени в приемни семейства.          На основание Раздел ІІ, чл.6, ал.1, т./в/, чл.8, ал.1 и ал.6, чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.17, ал.1, т.1, чл.21, ал.1, т.7 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №7

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №6

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Изменение на Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ за определяне размера на местните данъци на територията на Община Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.7, ал.2 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №5

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Отчет на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за постъпления в дружеството от минерална вода.          На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2011-01-27

ДНЕВЕН РЕД:   27.01   Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за 2010г. РЕШЕНИЕ №4 Отчет на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за постъпления в дружеството от минерална вода. РЕШЕНИЕ №5 Изменение на Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ за определяне размера на местните данъци на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №6 Изменение на Наредбата за определянето и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №4

  От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2011г. с протокол №2. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за 2010г.          На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 [...]

Прочети 0 Comments