Archive | January, 2011

РЕШЕНИЕ №58

            От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4. ОТНОСНО: Прокопаване на водопровод за топла минерална вода от Балнеокомплекс „АКВАТОНИК”.             На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 и §7, ал.1, т.1 от ЗМСМА; във  връзка  с чл.2 ал.1 т.2, т.8, чл.1 от Закона за общинската собственост ; чл.19 [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2011-01-10

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Предоставяне от Държавата на Община Велинград за безвъзмездно управление за срок от 25 години на находище за минерална вода „Велинград – Каменица” и находище за минерална вода „Драгиново”. Изменение и допълнение на Решение №232/28.10.2010г. на Общински съвет – Велинград.

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №3

По протокол №1/10.01.2011г. Относно: Издаване на запис на заповед от община Велинград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 13/321/00813 от 08.10.2010г. по мярка 321 за Проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с. Грашево, Община Велинград” сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №2

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 10.01.2011г. с протокол №1. ОТНОСНО: Упълномощаване Кмета на Община Велинград за водене на преговори с Министерство на околната среда и водите.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §133, ал.3 от Закона за водите и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №1

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 10.01.2011г. с протокол №1. ОТНОСНО: Предоставяне от Държавата на Община Велинград за безвъзмездно управление за срок от 25 години на находище за минерална вода „Велинград – Каменица” и находище за минерална вода „Драгиново”.          На основание §133, ал.3 от Закона за водите и след проведеното [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2011-01-10

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :  10.01 Предоставяне от Държавата на Община Велинград за безвъзмездно управление за срок от 25 години на находище за минерална вода „Велинград – Каменица” и находище за минерална вода „Драгиново”. РЕШЕНИЕ №1, РЕШЕНИЕ №2 Изменение и допълнение на Решение №232/28.10.2010г. на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №3

Прочети 0 Comments