Archive | February, 2011
Image

Нови декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.13 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, съгласно изменение на Закона от 10.12.2010г.

         

Прочети 0 Comments

Сесия 2011-02-24

ДНЕВЕН РЕД: Разглеждане на Решение №17/27.01.11г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №26 Изменение на Решение №194/25.05.06г. на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №27 Отчет по изпълнение решенията на ОбС за периода  м.юли 2010г. – м.декември 2010г.  РЕШЕНИЕ №28 Удължаване срока на ликвидация на „Стройком” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №61

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4. ОТНОСНО: Разглеждане на писмо от РУ „Социално осигуряване” относно лична пенсия на общински съветник.          На основание чл.94, ал.1 от КСО, във врпъзка с писмо от РУСО гр.Пазарджик с изх.№МП-28440/18.02.2011г. относно лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Екатерина Илиева Каферинова-общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №60

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4. ОТНОСНО: Програма за управлението и разпореждането с общинска собственост за 2011г.          На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС  и след проведеното гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №59

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4. ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на преоценка на нереализираните активи при втора тръжна процедура в „Стройком в ликвидация” ЕООД.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.23, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за управление на търговски дружества с общинско [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №57

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4. ОТНОСНО: Попълване на кадастралния план в кв.3445 по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №56

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4. ОТНОСНО: Промяна на улична регулация в кв.239 по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.4 и т.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №55

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4. ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна на улична регулация в кв.653 на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №54

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4. ОТНОСНО: Даване съгласие за ПУП за ел.захранване от кв.198 до кв.207 по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №53

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4. ОТНОСНО: Даване съгласие за ПУП за трасе на оптичен кабел на бул.”Хан Аспарух”.          На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, [...]

Прочети 0 Comments