Archive | March, 2011

РЕШЕНИЕ №103

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: ЧИПР в кв.229 по плана на гр.Велинград, УПИ ХХ – „За православен храм Св.Влас”.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.3, ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №102

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.          На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, §4 от Правилника за организацията и  дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №101

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Даване съгласие за възмездно удължаване срок на ОПС на СД „Зазьови”.          На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.1 от ЗОС, във връзка с пропуснат срок поради здравословни причини и заболяване, за извършване на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №100

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на общински имот, находящ се в кв.48 по плана на гр.Сърница.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.92 и сл. от Наредбата [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №99

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Даване съгласие на Община Велинград да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие”.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №98

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството си на собственик за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ с Максим Галенов Мечев.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №97

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Изработване на помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот в м.”Бабино бръдце”.          На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.13а, ал.6, 7, 8 и 9 от ППЗСПЗЗ и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №96

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството на съсед за изменение на застроителния план в кв.68 на с.Драгиново.          На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2, ал.1, т.5 от ЗОС, чл.23, ал.1 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.134, [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2011-03-31

ДНЕВЕН РЕД: Приемане Културен календар за 2011г. на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №65 Закриване на целодневна група в  ЦДГ „Кокиче” с.Грашево. РЕШЕНИЕ №66 Преименуване на улица „Асфалтова база” в улица „Здравец”. РЕШЕНИЕ №67 Изменение на Решение №36/24.02.2011г. РЕШЕНИЕ №68 Одобряване на сума за извършени СМР по договор между Община Велинград и Руси Малинов Пелтеков. РЕШЕНИЕ №69 Ликвидиране съсобственост  на общински имот [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №95

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.03.2011г. с протокол №6. ОТНОСНО: Даване съгласие за промяна на плана за застрояване в УПИ №І-„За училище”,  кв.12 на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ и  след проведеното гласуване с [...]

Прочети 0 Comments