Archive | April, 2011

Сесия 2011-04-28

ДНЕВЕН РЕД: Разглеждане на Решение №97/31.03.11г. на ОбС – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №107 Годишен финансов отчет за 2010г. на „Стройком в ликвидация” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №108 Счетоводен отчет и баланс на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за 2010г. РЕШЕНИЕ №109 Счетоводен отчет и баланс на „МБАЛ – Велинград” ЕООД [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №136

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.04.2011г. с протокол №8. ОТНОСНО: Даване съгласие за изграждане на „Търговски център за цветя и биопродукти” в кв.354 на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,във връзка с Решение №161/2010г. на ОбС – велинград и за изпълнение на т.2.2., пункт №6 от Договор за [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №135

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.04.2011г. с протокол №8. ОТНОСНО: Отпускане на 11 000лв. за разплащане „Доставка и монтаж автоматично управление на компенсаторен резервоар на закрит плувен басейн по изискване на ММС”. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,с цел осигуряване на средства за разплащане „Доставка и монтаж автоматично управление, на компенсаторен [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №134

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.04.2011г. с протокол №8. ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ с Мехмед Местан, Местан Местан, Абди Местан и Салих Местан. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС и след [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №133

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.04.2011г. с протокол №8. ОТНОСНО: Частично изменение на подробния устройствен план на с.Алендарова. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.134, ал.7, чл.62А, ал.4 и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и 2 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №132

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.04.2011г. с протокол №8. ОТНОСНО: Даване съгласие за обособяване на четири броя петна за временни търговски обекти, находящи се в кв.141 по плана на гр.Велинград На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 от ЗУТ и след проведеното поименно [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №131

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.04.2011г. с протокол №8. ОТНОСНО: Предоставяне земеделски имот в м.”Калище” за обезщетение на н-ци Исмаил Ибраимов Дидров. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.10б, ал.2, т.1 и §27, ал.2, т.3 от ЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №130

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.04.2011г. с протокол №8. ОТНОСНО: Промяна на уличната регулация на улица в кв.16 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.4  от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №129

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.04.2011г. с протокол №8. ОТНОСНО: Изменение плана за регулация и застрояване в кв.9А по плана на с.Юндола. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 е чл.3, ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №128

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.04.2011г. с протокол №8. ОТНОСНО: Промяна плана за регулация в кв.391 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.4 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments