Archive | May, 2011

Сесия 2011-05-26

ДНЕВЕН РЕД: Сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД. РЕШЕНИЕ №139 Отстраняване на техническа грешка в Решение №114/28.04.11г. РЕШЕНИЕ №140 Приемане План за развитие на социалните услуги на Община Велинград за 2012г. РЕШЕНИЕ №141 Извършване замяна на общински земеделски имот с имот собственост на Ботьо К.Наков. РЕШЕНИЕ №142 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №163

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.05.2011г. с протокол №10. ОТНОСНО: Ликвидиране съсобственост на общински имоти в кв.23 по плана на с.Юндола. На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №162

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.05.2011г. с протокол №10. ОТНОСНО: Опрощаване задължение на Виктор Пламенов Дъвков от гр.Сърница. На основание чл.9, ал.1 от Указ за опрощаване на несъбираеми дългове на държавата, след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №161

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.05.2011г. с протокол №10. ОТНОСНО: Отпускане на персонални пенсии на децата Мехмед Ибрахим Али и Муса Ибрахим Али от с.Света Петка. На основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.21, ал.1, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №160

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.05.2011г. с протокол №10. ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството на съсед за изменение на подробен устройствен план в кв.198 по плана на гр.Велинград На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №159

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.05.2011г. с протокол №10. ОТНОСНО: Даване съгласие в качеството на съсед за изменение на подробен устройствен план в кв.198 по плана на гр.Велинград На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, съгласно чл.131, ал.1 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №158

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.05.2011г. с протокол №10. ОТНОСНО: Продажба чрез публично оповестен конкурс  на урегулирани поземлени имоти в кв.16 на с.Медени поляни На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.42, ал.1, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС от Наредбата за реда [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №157

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.05.2011г. с протокол №10. ОТНОСНО: Даване мнение по опрощаване на дължими държавни вземания  на Емел Ангелова Герина от гр.Велинград. На основание чл.9, ал.1 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове на държавата, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, след проведеното гласуване с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №156

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.05.2011г. с протокол №10. ОТНОСНО: Продажба чрез публично оповестен конкурс на УПИ VІ в кв.5 на кв.Магерово, с.Абланица. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.42, ал.1, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС от Наредбата за реда за придобиване, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №155

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.05.2011г. с протокол №10. ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещение-магазин в кв.126 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС,чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и [...]

Прочети 0 Comments