Archive | June, 2011

РЕШЕНИЕ №180

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11. ОТНОСНО: Одобряване на оценка на общински имот пл.№1129, УПИ ІХ в кв.48 на гр.Сърница.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №147/26.05.11г. на ОбС – Велинград и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №179

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11. ОТНОСНО: Одобряване на оценка  за заплащане от Местан Местан, Мехмед Местан, Абди Местан и Салих Местан.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №178

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11. ОТНОСНО: Корекция на Решение №210/30.09.2010г.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ и чл.48, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №177

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11. ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на помещение, находящо се в гр.Сърница за Дирекция „Бюро по труда”.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3, ал.4 от ЗОС, чл.14а, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №176

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11. ОТНОСНО: Договор за право на ползване  с Министерство на правосъдието.          На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №175

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11. ОТНОСНО: Упълномощаване Кмета на Община Велинград за водене на преговори за изграждане на  МВЕЦ чрез публично-частно партньорство. На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.44, ал.1, т.15 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №174

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11. ОТНОСНО: Именуване на нова улица в кв.Лъджене. На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29  Общински [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2011-06-29

ДНЕВЕН РЕД: Отчет за изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода м.януари 2011г. – м.март 2011г. РЕШЕНИЕ №164  Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2010/2011г. РЕШЕНИЕ №165 Отчет на Общинска програма за превенция на наркотични зависимости 2010/2011г. РЕШЕНИЕ №166 Корекция в разходната част на бюджета на ДЦДМ „Надежда”. РЕШЕНИЕ №167 Определяне на второстепенен разпоредител с бюджетни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №173

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11. ОТНОСНО: Откриване на производство по несъстоятелност на „Стройком в ликвидация”. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №171

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11. ОТНОСНО: Назначаване на одитор за отчетната 2011г. на „МБАЛ – Велинград” ЕООД. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.7 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на [...]

Прочети 0 Comments