Archive | July, 2011

Сесия 2011-07-28

ДНЕВЕН РЕД: Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 2011/2012г. РЕШЕНИЕ №205  Доклад на независимия одитор Орлин Бараков за финансов отчет на „МБАЛ – Велинград” ЕООД за 2010г. РЕШЕНИЕ №206 Баланс и отчет за 2010г. на „Паркинги и гаражи” ООД. РЕШЕНИЕ №207 Приемане ПУП – План схема относно газоснабдяване на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №208 Одобряване оценка за закупуване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №229

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2011г. с протокол №12. ОТНОСНО: Отпускане на 6 500лв. за дялово участие при изграждане покрив на ЖСК „Орфей”. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,след проведено поименно гласуване  с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №228

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2011г. с протокол №12. ОТНОСНО: Откриване процедура за продажба чрез конкурс на недвижим имот УПИ№ХІV-общ. в кв.15 по плана на с.Пашови. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и чл.16 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №227

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2011г. с протокол №12. ОТНОСНО: Одобряване на геодезическо заснемане с верни имотни граници в кв.5 по плана на гр.Сърница.             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №226

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2011г. с протокол №12. ОТНОСНО: Оформяне пространството пред сградата на комплекс „Сезони”, бул.”Съединение” №254             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с Наредба №1/30.03.1993г. на МТРС за опазване на озеленените площи и декоративната растителност: чл.9, чл.10, чл.19, ал.1, чл.22, чл.23 и Общинска тарифа [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №225

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2011г. с протокол №12. ОТНОСНО: Учредяване право на водопренос на минерална вода по общински водопровод от „Лагуна лукс” ЕООД гр.Бургас             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите и чл.41, ал.2 от ЗОС, постъпило искане с писмо [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №224

            От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2011г. с протокол №12. ОТНОСНО: Прокопаване и полагане на водопровод за топла минерална вода  в кв.5 на гр.Велинград от хотелски комплекс „ГАЛАН”.             На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 и §7, ал.1, т.1 от ЗМСМА; във  връзка  с чл.2, ал.1 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №223

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2011г. с протокол №12. ОТНОСНО: Замяна на имоти в кв.9а по плана на с.Юндола с  имот находящ се в м.”Бочва” в землището на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.40, ал.2, във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС, след проведеното гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №222

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2011г. с протокол №12. ОТНОСНО: Определяне възмездно нов срок за реализиране правото на строеж в кв.13 по плана на с.Абланица.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.56, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №221

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.07.2011г. с протокол №12. ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на петно с площ от 12кв.м. в кв.134 по плана на гр.Велинград.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление [...]

Прочети 0 Comments