Archive | September, 2011

РЕШЕНИЕ №268

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.09.2011г. с протокол №16. ОТНОСНО: Удължаване срока на ликвидацията на „Стройком” ЕООД . На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.266, ал.2 изр.последно от ТЗ, чл.23, ал.1, т.18, чл.49, ал.1 и ал.3 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №267

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.09.2011г. с протокол №16. ОТНОСНО: Даване съгласие за изменение на подробния устройствен план в кв.65 по плана на с.Драгиново. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №266

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.09.2011г. с протокол №16. ОТНОСНО: Даване  съгласие за частично изменение на плана за регулация в кв.314 на гр.Велинград. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.208 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.2, т.1 и т6, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №265

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.09.2011г. с протокол №16. ОТНОСНО: Предложение до Президента на РБ за задължения на Величка Иванова Рашкова. На основание чл. 9, ал.1 от Указ за опрощаване на несъбираеми дългове на държавата и след проведеното гласуване  с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №264

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.09.2011г. с протокол №16. ОТНОСНО: Учредяване възмездно право на сервитут за външно електрозахранване в землището на с.Света Петка. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.131, чл.193 и чл.210, ал.3 от ЗУТ, решение №11 от 05.08.2011г. на комисия по чл.210 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №263

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.09.2011г. с протокол №16. ОТНОСНО: Изменение на Решение №294/26.06.2008г. за кв.107 по плана на гр.Велинград. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.128, ал.3 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС, молба вх.№028-01-596/09.09.11г. от”ЯНИ КОМЕРС” ЕООД – Велинград, в качеството на собственик [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №262

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.09.2011г. с протокол №16. ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на частично изменение на плана на ул.”Сергей Киров” и  ул.”Методи Шатеров”. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА;чл.208 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 и т.6, чл.135, ал.3 и ал.4, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №261

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.09.2011г. с протокол №16. ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на ПУП в кв.216 до кв.425 на гр.Велинград. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11,чл.44, ал.2 от ЗМСМА; Глава ІV от ЗУТ-Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І, чл.64 от ЗУТ-общи изисквания [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №260

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.09.2011г. с протокол №16. ОТНОСНО: Даване съгласие за изработване на ПУП в кв.28 по плана на с.Драгиново. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, във [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №259

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 20.09.2011г. с протокол №16. ОТНОСНО: Даване съгласие относно искане за одобряване на проект за частично изменение на плана на ул.”А.Попов” и ул.”Ален мак”. На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.4 и т.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ, [...]

Прочети 0 Comments