Archive | January, 2012

РЕШЕНИЕ №41

ОТНОСНО: Даване съгласие в качество на собственик на местен път №000125 в землещето на с. Света Петка за право на прокопаване и одобряване на схема за трасе на подземен кабел и подземен водопровод На основание чл. 21, ал.1,т 8 и т.11от ЗМСМА, Глава IV от ЗУТ- Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №40

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Община Велинград от «Спорт Бееви» АД. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.7 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград по чл.8, ал.2 от ЗОбС и след проведеното поименно [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №39

ОТНОСНО: Програма за управление на Община Велинград 2011-2015г. На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29 Общински съвет – Велинград Р Е Ш И: Приема Програма за управление [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №38

ОТНОСНО: Определяне представител на Община Велинград в «Булгард»ООД – Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, чл.26, чл.27, чл.28 и чл.29 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества и след проведеното поименно гласуване с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №37

ОТНОСНО: Приемане програма за управлението и разпореждането с общинска собственост за 2012г На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29 Общински съвет – Велинград Р [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №36

ОТНОСНО: Приемане стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2012-2015г. На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.8 от ЗОС и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29 Общински съвет – Велинград [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №35

ОТНОСНО: Даване съгласие за учредяване на право на проектиране за подземен водопровод от съществуващ водопровод РЕ ф90, преминаващ през полски път №000582 от КВС на землище гр. Сърница. На основание чл. 21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.2 и чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №34

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на помещение УПИ II – „ за младежки дом и обществени услуги” в кв. 47 по плана на гр. Сърница. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №33

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на общински терен: петно, находящо се в УПИ I – „за минерален плаж, търговия и услуги” в кв.156 по плана на гр. Велинград. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №32

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на помещение №3 УПИ I –„ за минерален плаж, търговия и услуги” в кв.156 по плана на гр. Велинград. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments