Archive | February, 2012

РЕШЕНИЕ №48

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4. ОТНОСНО: Даване съгласие за ПУП на трасе за ел.захранване в кв.3441 до кв.402 по плана на гр.Велинград.          На основание Глава ІV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І, чл.64 от ЗУТ – Общи изисквания [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №31

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2011г. с протокол №4. ОТНОСНО: Прехвърляне безвъзмездно на държавата на части от общински земеделски имоти.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.34а, ал.5 от ЗДС и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №69

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Велинград в общото събрание на „Булгард” ООД. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.17, ал.1, чл.26, чл.27, чл.28 и чл.29 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества, след проведеното поименно [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №68

ОТНОСНО: Одобряване на оценка за ОПС – УПИ №I-1143, кв.03 гр. Сърница. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №67

ОТНОСНО: Одобряване оценка на общински имот пл.№8541 в УПИ№VII-874 в кв. 261 гр. Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №48/22.12.2011г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №66

ОТНОСНО: Одобряване оценка на общински зем. имот пл.№136082, м. „Башкова чука/ Разса” с площ 766кв.м. , землище Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 21 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №65

ОТНОСНО: Одобряване оценка на общински имот пл.№ 516 в УПИ №XVII-ИВС-515,516 в кв.17 с. Юндола. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №47/22.12.2011г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №64

ОТНОСНО: Одобряване на оценка за ОПС -8,33ид.ч от УПИ №XVII-1122,1123, кв.252,гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №63

ОТНОСНО: Допълва Решение №57/22.12.2011г.относно даване съгласие за ПУП за трасе на нова подземна кабелна линия в м.”Марина ливада” с „учредено право на прокарване през общински полски път №148015”. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, чл.108, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и становище на главен архитект, след проведеното [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №62

ОТНОСНО: Учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за подземен водопровод през общински имот – 000030, землище с.Пашови, подземна канализация и въздушен електропровод през общински имоти– 000030 и 000030, землище с.Пашови, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.108, ал.2 [...]

Прочети 0 Comments