Archive | March, 2012

РЕШЕНИЕ №164

ОТНОСНО: Даване съгласие за партньорство с Община Стрелча за кандидатстване с проект по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, приоритетна ос І „Добро управление”, под приоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна линия ВG051РО002/12/1.1-04. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №163

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем на 6бр. петна /ПОС/ за продажба на вестници На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 0 23 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №162

ОТНОСНО: Разрешение за прокарване на трасе на подземен водопровод за присъединяване към водопроводната мрежа в местност „Даутица” по КВС на с.Враненци. На основание започната процедура по промяна предназначение на земеделска земя, за която има издадено становище на Главен архитект и заповед за допускане на Кмета на Община Велинград и поради необходимостта от прокарване на трасе [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №161

канализация през общински имот в землището на гр.Велинград по ул.”Цар Калоян” в кв.179 в гр.Велинград. На основание започната процедура по промяна предназначение на земеделска земя, за която има издадено становище на Главен архитект и предписание на Кмета на Община Велинград и поради необходимостта от прокарване на трасета за присъединяване към съществуващите електро и ВиК мрежи, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №160

ОТНОСНО: Разрешение за прокарване на трасе на подземен водопровод за присъединяване към съществуващата водопроводна мрежа в местност „Голяма Мътница” по КВС на гр.Велинград. На основание започната процедура по промяна предназначение на земеделска земя, за която има издадено становище на Главен архитект и предписание на Кмета на Община Велинград и поради необходимостта от прокарване на трасе [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №159

ОТНОСНО: Разрешение за поставяне на нов стълб и прокарване на трасе на подземен кабел в местност „Кутлата” по КВС на гр.Сърница. На основание одобрено инвестиционно намерение за „Производство на електроенергия, търговия и услуги” и поради необходимостта от прокарване на трасе на подземен кабел 20кV за присъединяване към електропреносната мрежа, както и на основание чл.21, ал.1, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №158

ОТНОСНО: Определяне на комисия за регламентиране на критерии за присъждане на звание „Почетен гражданин на Велинград”. На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.22 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински съвет – Велинград, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №157

ОТНОСНО: Назначаване на комисии във връзка със стартиране на процедура по проверка на резултати от прилагане на нормативни актове на Община Велинград. Във връзка със стартиране на процедура по проучване на резултатите от прилагане на нормативни актове на Община Велинград и на основание чл.80 от АПК, чл.17, 18, 28 от Закон за нормативните актове, чл.21, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №156

ОТНОСНО: Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на Общината през 2011г. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА , чл.127, ал.9 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №155

ОТНОСНО: Предприемане на действия във връзка с докладна №030-01-42/20.02.2012г. за съборена общинска постройка в Света Петка. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.197 от ЗУТ и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет [...]

Прочети 0 Comments