Archive | April, 2012

РЕШЕНИЕ №217

ОТНОСНО: Изменение на Решение №100/19.03.2012г. на ОбС – Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №216

ОТНОСНО: Годишен отчет на Общинско предприятие „Спортни имоти и пазари” за 2011г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 19 0 0 19 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №215

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на два броя петна за автобусни спирки. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.2, чл.14, ал.7, изр.1 и ал.8, чл.17, ал.2 от ЗОС и след проведеното гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 19 0 0 19 29 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №214

ОТНОСНО: Предприемане на действия във връзка с докладна №030-01-42/20.02.12г. за съборена общинска постройка в Света Петка. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.197 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 19 0 0 19 29 Общински съвет [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №213

ОТНОСНО: Изменение на плана за регулация за УПИ ІХ-214 в кв.14 по плана на гр.Сърница. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 и §8 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 20 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №212

ОТНОСНО: Даване на постоянен градоустройствен статут на магазин в кв.139 по плана на гр.Велинград. На основание §50а от ЗИД на ЗТСУ /отм./ и на основание чл.66, ал.1 т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград и §17 от ЗУТ; чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.37, ал.4 т.4 и ал.7 от ЗОС, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №211

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на общински имот петно №1 с площ 10кв.м., находящо се в УПИ ІV „За озеленяване” кв.142 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.62, ал.7, т.5 от ЗУТ, чл.16, ал.1 от Наредбата за [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №210

ОТНОСНО: Сключване на анекс към договор №38/17.02.2006г. за срок от една година – частна собственост /пл.№2864 с площ 3058кв.м./. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.20а от ЗЗД и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 20 0 0 20 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №209

ОТНОСНО: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на общински имот, петно с площ 10,73кв.м., находящо се в УПИ І, кв.10 по плана на с.Света Петка. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.8 от ЗОС, чл.23, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №208

ОТНОСНО: Одобряване на оценка за ОПС – УПИ №ІV, кв.99, с.Драгиново, Община Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 17 0 0 17 [...]

Прочети 0 Comments