Archive | May, 2012

Сесия 2012-05-31

ДНЕВЕН РЕД: Питания и Въпроси. Подписване споразумение за сътрудничество между Община Велинград РБ и Община Салт Хашемитско кралство Йордания. РЕШЕНИЕ №224 Докл.: Я.Петрова Програма за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинство /2012-2015г./ и Годишен план юни 2012 – юни 2013г. тук!  РЕШЕНИЕ №225 Докл.:Н.Стефанова Програма 40 години Велинградски празници на културата – юли 2012г. тук!  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №252

ОТНОСНО: съответствие на дейностите по проект „Конкурс за млади оперни изпълнители „Николай Гяуров” и Школа за млади таланти „Николай Гяуров”” на приоритетите на Общинския план за развитие 2007-2013 г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №251

ОТНОСНО: Изменение на Решение  №88/23.02.2012г. относно процедура за отдаване под наем на помещение с площ 105кв.м. на с.Света Петка. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.6 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 28 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №250

ОТНОСНО: Попълване на одобрен кадастрален план с нови имоти в кв.402 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.53, ал.1 от ЗКИР и §4, ал.1, т.2 от ЗКИР, след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №249

ОТНОСНО: Изработване на ПУП за Пречиствателна станция за отпадни води гр.Сърница и трасета –схеми за електрозахранване, водоснабдяване, довеждащи колектори и тласкатели към Пречиствателната станция за отпадни води гр.Сърница. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Глава ІV-Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, Раздел І-общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура, чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.109, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №248

ОТНОСНО: Проект за частично изменение на плана за регулация в кв.5 по плана на с.Кандови, Община Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.чл.8, ал.1, т.1 от ЗОС, чл.134, ал.2, т.6, §8 и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ , след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №247

ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ на трасе за подземен електропровод в землището на гр.Сърница, Община Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2  от ЗМСМА, чл.108, ал.2 и чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведеното гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №246

ОТНОСНО: Учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за подземен водопровод от съществуващ водопровод в землището на гр.Сърница, Община Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2  от ЗМСМА, чл.108, ал.2 и чл.193, ал.1 от ЗУТ и след проведеното гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №245

ОТНОСНО: Попълване на кадастралния план с нов имот пл.№523-общ. в кв.21 по плана на с.Юндола. На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, §4, ал.1, т.2 от ПЗР ЗКИР, чл.59, ал.1, т.6, чл.62, ал.3, §5, ал.6, т.6 от ПЗР на Наредба №3 от 28 април 2005г. и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №244

ОТНОСНО: Одобряване на изработения проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП-План за регулация и застрояване, засягащ УПИ №ХІІ-за търговска дейност в кв.147 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8  и т.11 от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.2 и т.4 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments