Archive | June, 2012

РЕШЕНИЕ №172

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.7 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества и след проведеното поименно гласуване с Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №289

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.1 и ал.2, чл.42, ал.1 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с : Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : 1.Дава съгласие за [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №288

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, след проведеното поименно гласуване с : Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : Одобрява оценката [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №287

             На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.108, ал.2 и чл.193, ал.1 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с : Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : Дава съгласието [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №286

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 и §8 от ЗУТ, след проведеното гласуване с : Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : Отлага [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №285

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.86, ал.1 и §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗИКР, чл.62,ал.5, чл.58, ал.1, т.2 във връзка с чл.56, ал.1 на Наредба №3 от 28.април 2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, съставени АДС №592 от 09.08.1962г. за имот пл.№512, АДС №597 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №284

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно  гласуване с : Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 2 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : Одобрява [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №283

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.3, ал.2, т.3, чл.8, ал.1, чл.11, ал.1 и ал.2, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.28, чл.37 и чл.39, ал.1 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Велинград, след проведеното поименно  гласуване с : Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №282

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, чл.66, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното поименно  гласуване с : Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №281

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, чл.66, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното поименно  гласуване с : Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой [...]

Прочети 0 Comments