Archive | July, 2012

РЕШЕНИЕ №317

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.07.08г. с протокол №10.             На основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА, чл.7, ал.3  от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, и след проведеното тайно гласуване с   Брой гласове “за” М.Джамбаз Брой гласове „за” Б. Голомехов [...]

Прочети 0 Comments

ЗАПОВЕД № 716 гр. Велинград, 31.05.2012г.

       Относно: Предприемане на превантивни мерки за недопускане на пожари в полския и горски фонд, тяхното своевременно ликвидиране, намаляване на вредните последствия от потенциални пожари и заповеди № РД – 83/10.04.2012г. и № РД – 92/18.04.2012г. на Областен управител               На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, Наредба Із-1053/19.04.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №301

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 0 22 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : 1.Одобрява оценката от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №300

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно  гласуване с   Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 0 22 29   Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №323

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.56 от ЗУТ и решение №ХV от 21.06.12г. на ЕСУТ, след проведеното  поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №322

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.128, ал.3 и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 12 0 11 23 29 Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №321

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.3 и чл.4 от Закона за общинския дълг, чл.5, ал.1, т.11,2 и 3 от ЗОД и с цел изменение и допълнение на Опис на фактури по Приложение 1 към Решение №28 от 22.12.2011г. на Общински съвет-Велинград за погасяване на дългосрочен заем и Опис на фактури по Приложение 2 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №320

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И :             Дава съгласието си за разглеждане на ПУП – проект за частично [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №299

  На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, след проведеното поименно  гласуване с   Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 19 0 4 23 29   Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И :             1.Приема Наредба за изменение и допълнение на [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №298

 На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, с цел финансиране на обект „Реконструкция и ремонт на второстепенен клон на уличен водопровод за питейна вода и улична канализация за отпадни води по ул.”Юндола” и ул.”Ал.Стамболийски” гр.Велинград” от ПУДООС към МОСВ и след проведеното  поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” [...]

Прочети 0 Comments