Archive | August, 2012

Заповед №1257

На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe № 306/26.07.2012 год. и Решение № 305/26.07.2012 год. и Решение № 304/26.07.2012год.  на  Общински съвет  Велинград НАРЕЖДАМ:         1.Да се проведе [...]

Прочети 0 Comments

Заповед №1256

        На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe № 234/31.05.2012год. и Решение № 300/26.07.2012год.  на  Общински съвет  Велинград НАРЕЖДАМ:         1.Да се проведе ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО [...]

Прочети 0 Comments

Заповед №1255

На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe № 235/31.05.2012 год. и Решение № 301/26.07.2012 год. на  Общински съвет  Велинград НАРЕЖДАМ:         1.Да се проведе ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН  [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №375

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, §41 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗДБ за 2012г. и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И :             1.Намалява [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №352

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, чл.6, ал.1 от ЗОС, след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И :             Одобрява преобразуването от публична общинска собственост [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

     Във връзка с изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград Ви уведомяваме, че на 31.08.2012 г. от 11.00 часа в Голямата зала на Общинска администрация с адрес: гр.Велинград, бул. „Хан Аспарух” 35,ет.1, ще се проведе обществено обсъждане на Визията за развитие на град Велинград до 2020 г. и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №329

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ, чл.65 и 77 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №328

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.13 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.38 от Решение №96/2012г. на ОбС – Велинград, постъпило искане с вх.№032-02-1141/07.08.12г. от „КИК” ЕООД гр.Велинград с ЕИК 112636263 и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №327

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.7 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 0 22 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И :             1.Дава съгласие за [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №326

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.29, т.2, чл.30, чл.37, т.2 и чл.38 от Решение №96/2012г. на ОбС – Велинград и постъпила молба вх.№032-02-1092/27.07.2012г. от „Голден Груп” ООД – Велинград, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали [...]

Прочети 0 Comments