Archive | September, 2012

РЕШЕНИЕ №395

           На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.13 от ЗМСМА, т.5.2. на Решение №28/04.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите, чл.4, ал.1 и чл.7, ал.3, т.1, т.2  от Таблицата от Решение №96/23.02.2012г. на ОбС и във връзка с чл.52, ал.3 от Закона за водите, постъпило заявление с вх.№026-01-10/14.02.2012г. от ОП «Спортни имоти и пазари» [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №383

ОТНОСНО: Прекратяване участието на Община Велинград в Асоциация на Общини от Южен централен район „Хебър”.            На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29 Общински съвет – Велинград, Р [...]

Прочети 0 Comments

Стартира проектът „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”

На 25 септември2012 г. в заседателната зала на община Велинград, се състоя представяне на проектната идея на община Велинград по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” на ОП Регионално развитие 2007 – 2013 год. Община Велинград организира на 14 септември2012 г. [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №377

  На основание чл.21, ал.1,т.6 и ал.2 от ЗМСМА, чл.2, ал.8, чл.11 и чл.11”а” от Наредба №7/2000г. на МОН,организиране на учебната 2012/2013 година и положителни становища на Началника на РИО – Пазарджик, след проведеното поименно гласуване с   Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №376

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.131, чл.193 и чл.210, ал.3 от ЗУТ, Решение №13 от 25.09.12г. на комисия по чл.210 от ЗУТ, молба вх.№028-01-832 от 24.09.12г. и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №374

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.7 от ТЗ, чл.137, ал.3 от ТЗ, чл.51, ал.7 от ЗОС, чл.23, ал.1, т.11 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества, чл.1 и чл.2 от ПМС №37/17.02.94г. на МС за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №373

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 и ал.7 от ЗОС, във връзка със Заповед №172/12.02.2010г. на Кмета на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински съвет – Велинград, Р [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №372

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – план за регулация и застрояване в кв.39 по плана на гр.Сърница.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1, чл.62А, ал.4 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №371

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.112 от Закона за водите, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.39, ал.7 и ал.9 от Решение №96/23.02.2012г. и в изпълнение на т.2 от Решение №326/08.08.12г.на ОбС – Велинград, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой гласове „не гласувал” Брой “присъствували” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №370

 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 21 0 0 21 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И :             1.Дава съгласие за закупуване на климатик за кабинета по кинезитерапия на  ДЦВХУ [...]

Прочети Коментарите са изключени!