Archive | October, 2012

Поздрав за Денят на народните будители

Уважаеми учители, Уважаеми културни дейци,   На връх 1 ноември – Денят на народните будители, нека отдадем дължимото уважение, почит и признателност към всички заслужили българи,които през вековете са допринесли за запазване на българската духовност и за нейното издигане. В този ден всички творци от сферата на духовността празнуват из конния стремеж към усъвършенстване, чрез [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №408

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.67, ал.3, чл.169, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 20 0 0 20 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : Дава съгласие за изместване на част [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №407

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 21 0 0 21 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : 1.Отпуска 34 000лв. /тридесет и четири хиляди лева/ за „Ремонт парната инсталация на ЦДГ [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №406

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.7 от ТЗ, чл.137, ал.3 от ТЗ, чл.51, ал.7 от ЗОС, чл.23, ал.1, т.11 от Наредбата за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества, чл.1 и чл.2 от ПМС №37/17.02.94г. на МС за [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №405

ОТНОСНО: Откриване процедура за отдаване под наем на общински имот – петно с площ 20кв.м. за поставяне на временен търговски обект, находящ се в двора на СОУ „Хр.Смирненски” с.Света Петка.            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №404

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, чл.38, ал.2 от ЗОС, чл.58, ал.2 и чл.59, ал.2 от Наредбата по чл.8, ал.2  от ЗОС в Община Велинград, Договор за отстъпено /учредено/ право на строеж върху общинска земя №196/17.07.2001г. с Кмета на Община Велинград, вписан вх.№446, акт №80, том ІІ, нот.дело №340/17.07.2001г. при Съдия [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №403

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,§4, ал.1, т.2 от ЗКИР, чл.62, ал.3 от Наредба №3 и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 19 0 7 26 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : 1.Дава съгласието [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №402

           На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.51а, ал.4 от ЗОС и  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : Отлага [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №401

           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл.41, ал.2 във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой гласове „не гласувал” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 0 1 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №400

        На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,Наредба №1 от 10 октомври 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш [...]

Прочети 0 Comments