Archive | 2013

РЕШЕНИЕ №433

    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.77 от Правилника за организация на дейността на ОбС-Велинград и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници             25 0 0 25 29             Общински съвет – Велинград,                                                                   [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №432

    На основание чл. 128 ал. 3 от ЗУТ, чл. 131 ал. 2 т. 6 от ЗУТ  и чл.21, ал,1 т.8 и т. 11 от ЗМСМА, и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници             25 0 0 25 29 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №431

          На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА и с цел изменение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2013г. и след проведено поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници             24 0 1 25 29             Общински съвет – Велинград,                                                [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №430

На основание  основание  чл.21, ал.1,т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.51а, ал.4 от ЗОС и след проведеното гласуване: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници             25 0 0 25 29             Общински съвет – Велинград,                                                                   Р  Е  Ш  И: Изменя и допълва Наредба [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №429

  На основание  чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА,  чл.7,ал.4,т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж,  във връзка с чл.7,ал.2,т.1 от НПОС, чл. 92 от Кодекс за социално осигуряване,  подадено заявление с  вх.№032-02-1466/03.12.2013г.   и след проведеното гласуване: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници             25 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №428

   На основание  чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА  и чл.7,ал.4,т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж  във връзка с чл.7,ал.2,т.1 от НПОС, чл. 92 от Кодекс за социално осигуряване, подадено заявление с  вх.№032-02-1467/03.12.2013г. и след проведеното гласуване: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници             25 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №427

    На основание чл.21, ал,1  т.8 и т. 11 и ал.2  от ЗМСМА; чл.8, ал.1 и чл.11, ал.1 от ЗОС; Параграф 8 и чл.134, ал.1, т.1 и т.2, ал.2, т.1 от ЗУТ , във връзка с постъпили възражения по определените с т.2 на Решение №290/25.11.2010г. на ОбС-Велинград етажност и режим на сключено застрояване /на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №426

    На основание чл.21, ал,1  т.8 и т. 11 от ЗМСМА; чл. 134, ал.2 т. 2 от ЗУТ и във връзка с чл. 134 (1), т.1 от ЗУТ, съгласно чл.135, ал.(З) и ал.(4) от ЗУТ, чл. 110 ал. 1 т. 2 от ЗУТ, както и на основание § 8 ал. 2 т. 3 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №425

На основание чл.21, ал. 1, т. 8; чл 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 13 а, ал. 6, 7, 8 и 9 от ППЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници             26 0 0 26 29             Общински съвет – Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №424

    На основание чл.21, ал. 1, т. 8; чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 13 а, ал. 6, 7, 8 и 9 от ППЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници             25 0 0 25 29             Общински съвет [...]

Прочети Коментарите са изключени!