Archive | May, 2013

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

       На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част”Замяна и прекратяване на съсобственост”,раздел”Прекратяване на съсобственост”,точка 2.1.”С физически и юридически лица” буква е с текста”имот [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Футболен финал

На 5 юни от 17.30 часа на стадионът във Велинград ще се състои финалът на женския шампионат по футбол. Сили за първото място при жените ще премерят отборите на НСA и “Екомет 90″-Пловдив.

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2013-30-05

ДНЕВЕН РЕД: Питания  и въпроси. Отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за извършени разпоредителни сделки за периода м.януари 2012г.-м.декември 2012г. РЕШЕНИЕ №158 Докл.:Я.Петрова Отчет по изпълнение решенията в процедура на Общински съвет – Велинград за периода м.ноември 2011г. – м.декември 2012г. РЕШЕНИЕ №159 Докл.:Я.Петрова Програма Велинградски празници на културата – 2013г. РЕШЕНИЕ №160 Докл.:Н.Стефанова Избор [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

      На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част ”Замяна и прекратяване на съсобственост”, раздел ”Прекратяване на съсобственост”, точка 2.1.”С физически и юридически лица” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.05.2013г. /четвъртък/ от 09,30ч.

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е  ДНЕВЕН РЕД: Питания  и въпроси. Отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за извършени разпоредителни сделки за периода м.януари 2012г.-м.декември 2012г. Докл.:Я.Петрова Отчет по изпълнение решенията в процедура на Общински съвет – Велинград за периода м.ноември 2011г. – м.декември 2012г. Докл.:Я.Петрова Програма Велинградски [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Ремонт общинска пътна мрежа 2013г.

1. Административни сведения тук. 2. Показатели за избор и методика за оценяване тук. 3. Договор  тук. 4.Заявление за участие тук. 5. Ценово предложение  тук. 6. Декларация  по чл. 47, ал. 1 от ЗОП тук. 7. Декларация  по чл. 47, ал. 5 от ЗОП тук. 8. Декларация застраховка тук. 9. Списък тук. 10. Офертна количествена сметка тук. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Строителен надзор на обекти за енергийна ефективност

  1.Заявление за участие тук. 2. Ценово предложение тук. 3. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП тук. 4. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП тук. 5.Декларация застраховка тук. 6. Административни сведения тук. 7. Договор тук.

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №156

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.2 и чл.6, ал.2 от ЗОС, чл.3 и чл.8, ал.3 от ЗП, поради това, че е допусната явна фактическа грешка при изготвянето на КВС землище Велинград и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №155

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №154

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА,чл.124 и чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124б, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС , след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!