Archive | June, 2013

Доставка и монтаж на обзавеждане по проект на Община Велинград

1.Обявление тук. 2. Решение тук. 3. Опис на материалите тук. 4.Документация тук. 5. Технологично оборудване тук. 6. Разпределение VLG-ZZH-1-50   тук. 7. Разпределение VLG-CNST-1-50 тук. 8. Обзавеждане VLG-CNST-1-50 тук.  9. Огради отстъпи тук. 10. Огради и детайли тук. 11. Инвестиционен проект 1 – паркоустройство тук. 12.Инвестиционен проект 2 - архитектура тук. 13. Инвестиционен проект 3-  архитектура тук и тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2013-06-27

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.януари 2013г.-м.март 2013г. РЕШЕНИЕ №197 Докл.:Я.Петрова Кандидатстване на Община Велинград за финансиране от ПУДООС за изграждане на регионално депо за ТБО – регион Пазарджик.РЕШЕНИЕ №198 Докл.:инж.Ст.Живков Утвърждаване от Общински съвет – Велинград на конкурсните условия при разпореждане с имоти общинска [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №196

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, относно даване съгласие за удължаване срок на Договор №262/27.06.2012г. за краткосрочен револвиращ Банков кредит до 10.07.2014г., чл.43, ал.2, т.1, б.”а” от ЗОП и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 16 0 4 20 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №195

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.9. от ЗМСМА, чл.10, чл.21, чл.22, чл.23 и чл.25 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, Решение №22/05.12.2011г. на ОбС – Велинград  и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част т.2.По чл. 35,ал.3/продажба на терени,върху които е реализирано отстъпено право на строеж/,абзац „при подаване на заявления от собственици [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление от ЕТ “КОЖАРИ – Димитър Тодоров” – Велинград

Информация за ивестиционно предложение за преценяване на необходимостта от ОВОС на ЕТ “КОЖАРИ – Димитър Тодоров” – Велинград Вх. № 028-01-652 от 20.06.2013г.     тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2013-06-24

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Полагане клетва от новоизбран общински съветник. Упълномощаване на представителя на Община Велинград в «МБАЛ – Пазарджик» АД да гласува по точките от дневния ред на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.06.2013г. в гр.Пазарджик. РЕШЕНИЕ №195 Удължаване срока на Договор №262/27.06.2012г. за краткосрочен [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Започва изпълнението на проект „Уличен водопровод за питейна вода и улична канализация за отпадъчни води по ул.”Юндола” и бул.”Александър Стамболийски”, гр. Велинград”

В каря на изминалата седмица бе подписан договорът с фирмата-изпълнител на проекта за водопровод и питейна вода  по ул. „Юндола” и бул.”Александър Стамболийски” във Велинград  - ИСА – 2000 ЕООД. Фирмата бе изпълнител на проекта за ремонт и рехабилитация на пътя Варвара – Велинград – Юндола.  В най-кратки срокове ще започне реализирането на дейностите по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПО РЕШЕНИЯ НА ОбС ПРИЕТИ ПРЕЗ 2012Г

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ПО РЕШЕНИЯ НА ОбС ПРИЕТИ ПРЕЗ 2012Г тук.

Прочети Коментарите са изключени!

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД,НЕИЗПЪЛНЕНИ И В ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДА М.НОЕМВРИ 2011Г. –М.ДЕКЕМВРИ 2012г

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД,НЕИЗПЪЛНЕНИ И В ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДА М.НОЕМВРИ 2011Г. –М.ДЕКЕМВРИ  2012г тук.   № по ред  ОТНОСНО ИЗПЪЛНИ-ТЕЛ РЕЗУЛТАТ 44/22.12.11г. 1.Открива процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на един брой урегулиран поземлен имот за жилищно строителство – частна общинска собственост по плана на с.Пашови, Община Велинград:-УПИ №ІХ /девет-римско/, [...]

Прочети Коментарите са изключени!