Archive | July, 2013

РЕШЕНИЕ №263

На основание чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА, т.5.2. на Решение №28/04.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите, чл.4, ал.1 и чл.7, ал.3, т.1, т.2 от Таблицата от решение №96/23.02.2012г. на ОбС – Велинград и във връзка с чл.52, ал.3 от Закона за водите, постъпило Заявление с вх.№028-01-385/09.04.2013г. от Роза Ангелова Горанова – управител на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №262

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.9, ал.11 от Закон за защита при бедствия, във връзка с чл.18, ал.3 от ЗЗБ, Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване, след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №261

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от Закон за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно – спестовни влогове и чл.16 от ППЗУПГМЖСВ, след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 22 0 1 23 29             Общински съвет – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №260

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  чл.124 и чл.124а, ал.1, във връзка с чл.124б, ал.1 и ал.2, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ и чл.8, ал.1 от ЗОС,след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №259

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с молба с вх.№028-01-527/15.05.13г. от „Делектра” ЕООД и приложен проект на споразумение, след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29             Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №258

На основание чл.142,ал.1 от Закон за горите и чл.40 от Наредба №8 от 11.05.2012г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.41 от Закон за защита при бедствия, Решение №392 на Министерски съвет от 20 юни 2008г., приложение №2б, към т.2а, номер по ред 5, ПМС [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №257

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1, чл.147, ал.1, т.7, чл.56 от ЗУТ, чл.69, ал.2 и чл.67 до чл.75 от ЗОС и във връзка с Решение №174 от заседание на ОбС – Велинград, проведено на 27.03.2008г. с протокол №4, след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №256

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.13 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.148, ал.1 и чл.169, ал.1, т.4 и т.6 от ЗУТ, чл.8, ал.1, чл.11, ал.1 от ЗОС, във връзка с постъпило с вх.№028-01-559/22.05.13г. – предложение за инвестиционни намерения от фирма „ДЕЛЕКТРА” ЕООД, след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №255

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.1, чл.124а, ал.1, чл.67, ал.1, чл.110, ал.1, т.5 и чл.128, ал.1 от ЗУТ, след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29             [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №254

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.2, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, след проведеното поименно  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29             Общински съвет – Велинград, Р  [...]

Прочети Коментарите са изключени!