Archive | November, 2013

РЕШЕНИЕ №336

На основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА,  чл.198г от Закона за водите и   след проведеното  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници             19 0 0 19 29             Общински съвет – Велинград,                                                                   Р  Е  Ш  И: 1.Одобрява предложеният от Министерството [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №335

На основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА,  чл.13, ал.3 от ЗРР, чл.37, ал.1 от ППЗРР и   след проведеното  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници             29 0 0 29 29             Общински съвет – Велинград,                                                                   Р  Е  Ш  И: Одобрява [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

      На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част «Замяна и прекратяване на съсобственост», т.»е» при подаване на заявления» с текста» Имот пл.№1139(хиляда сто [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Петдесет потребители в Община Велинград ползват услугата „Помощ в дома“

     31 работника са назначени по проект „Помощ в дома“. Това стана ясно от вчерашната пресконференция в администрацията. В проекта община Велинград успешно си сътрудничи  с „Дирекция социално подпомагане“ и „Агенцията по заетостта“. Общата стойност на проекта е 188 257лв, а срокът му изтича на 30 юни 2014 година. Целта на проекта да бъдат [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Изготвяне на работен проект за изграждане на път с. Абланица – с. Магерово, общ. Велинград

1.Публична покана тук. 2. Оферта тук. 3. Ситуация тук.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

             На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1416/01.11.2013 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за урегулирани поземлени имоти № ІІ-6549-„За жилищно строителство, търговия и услуги” в квартал № 478 по действащия план на гр. Велинград, като в тях се [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Новата техника на Община Велинград ще служи за ефективност и прозрачност на управление

Новата техника на Община Велинград ще служи за ефективност и прозрачност на управление

      Проектът „Е-ПОДЕМ — Европейски Проекти, Общински Дейности и Електронен Мениджмънт” е разработен от Националното сдружение на Общините в Република България и е на обща стойност 7 785 100  лв. Проектът предвижда реализацията на две основни дейности – разработване и внедряване на електронна система за разработване, управление и отчитане на общински европроекти и [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Кметът на община Велинград и поканен да подпише договор по европейски проект

Кметът на община Велинград и поканен да подпише договор по европейски проект

    Община Велинград е одобрена за финансиране по проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие“ по ОП „Административен капацитет“. Проектът е по приоритетна ос 2 „Управление на човешките ресурси“. Сред целите на проекта е постигане на компетентна и ефективна държавна администрация. Общата стойност на проекта е 88 926,67 лв. По [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Венци и цветя за Деня на народните будители

     По повод Деня на Народните будители – Първи ноември венци и цветя бяха поднесени пред паметника на опожареното училище в квартал Каменица. На мястото на първото класно училище своята почит към паметта на първоучителите отдадоха всички присъстващи. В спомени бе разказана историята на първите учители дали залог за образованието в съвременна България. В [...]

Прочети Коментарите са изключени!