Archive | January, 2014

ОБЯВЛЕНИЕ

      На основание чл. 124б ал. 2 от ЗУТ и Решение № 421/18.12.2013 г. на Общински съвет-Велинград се разрешава изработването на подробен устройствен план – частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация за образуване на нова осова мрежа на улици № 9582, 9583, 9567, 9568, 9569, 9571, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД

                                          З  А  П  О  В  Е  Д № . . . . . . . . /. . . . . . . . . .2014 г.            Постъпило е заявление с вх. № 032-13-11/23.01.2014 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

      Постъпило е предложение с вх.№032-02-1257 от 18.10.2013 год. от Мария Георгиева Балабанова ЕГН ——, жител на гр.Велинград, ул.”Юрий Венелин”№1 за замяна на собствен имот с пл. № 085032 и начин на трайно ползване-нива попадащ в землището на гр.Велинград с площ 2626 кв.м. в местноста „Реповица”  с  общински земеделски имот  с площ 498 кв.м., [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Кметът на Община Велинград Иван Лебанов против повишаване заплатите на съветниците

Кметът на Община Велинград Иван Лебанов против повишаване заплатите на съветниците

На редовното заседание на Общински съвет Велинград за месец януари общинските съветници взеха решение да увеличат работните си заплати. Решението не бе подкрепено единствено от групата на БСП. Кметът на Община Велинград Иван Лебанов обаче ще върне за преразглеждане решението им с редица мотиви опровергаващи нуждата им от по-високо заплащане и наложителни финансови стабилизации в [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Покана от кмета на Община Велинград

Покана от кмета на Община Велинград

Кметът на Община Велинград Иван Лебанов отправи покана към всички заинтересовани страни на среща за рестартиране на проект „Сютка“. Срещата ще се проведе на 3-ти февруари 2014 год.  от 10 часа в малката зала на Общинска администрация.

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ( Приета с Решение №….., взето с Протокол №…..от ………..2014г.)

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Велинград, публикувани на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Иван Георгиев Лебанов – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.07.2013Г. – 30.09.2013Г.

РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗПЪЛНИТЕЛ РЕЗУЛТАТ 229/25.07.2013г. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.   Г.Янев Изпълнено с приемане на решението.Издават се заповеди по допълнението. 230/25.07.2013г. Приема Отчет за работата на Общински съвет – Велинград за първо полугодие на 2013г.   ОбС Отчета приет съгласно решението. 231/25.07.2013г. Приема  промяна на бюджета на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-01-30

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода от м.юли 2013г. до м.декември 2013г.вкл. РЕШЕНИЕ №1 Докл.:Д.Кехайова Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №2 Докл.:Д.Кехайова Сключване на договор за правна помощ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

      Постъпило е предложение с вх.№032-02-1257 от 18.10.2013 год. от Мария Георгиева Балабанова ЕГН ——, жител на гр.Велинград, ул.”Юрий Венелин”№1 за замяна на собствен имот с пл. № 085032 и начин на трайно ползване-нива попадащ в землището на гр.Велинград с площ 2626 кв.м. в местноста „Реповица”  с  общински земеделски имот  с площ 498 кв.м., [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

     На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 88/27.01.2014 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:     Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № ХХІV-1418, 2991„За бензиностанция, газстанция, търговия и [...]

Прочети Коментарите са изключени!