Archive | March, 2014

Сесия 2014-03-27

Д Н Е В Е Н   Р Е Д   1. Питания и въпроси : – изчисляване на средната брутна работна заплата в ОА-Велинград за м.януари 2014г. – предоставяне на земеделски земи в землището на с.Драгиново, Община Велинград 2. Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.октомври 2013г. – м.декември 2013г. РЕШЕНИЕ №101 Докл.:Я.Петрова 3. Реализация на инвестиционно предложение „Добив и преработване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №100

          На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА;  с цел кандидатстване на Община Велинград за финансиране на обект по „Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост” и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №99

              На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, 16, ал.1, ал.4 от ЗУТ, чл.128, ал.3 от ЗУТ, чл.131 ал.2, т.4 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници                21 0 0 21 29                 Общински съвет [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №98

          На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА;  чл.34, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.2 от Правилника  за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му  с ОА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници             21 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №97

          На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА;  чл.7, ал.2, изр.2-ро, чл.34,ал.6 и 7 от ЗОС     във връзка с чл.37,ал.4,т.2,ал.6 от ЗОС и чл.50г,ал.1 и 8 от Закон за физическото възпитание и спорта, чл.68, ал.2 от Правилника  за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му  с ОА и след проведеното поименно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №96

          На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА;  чл.34, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.2 от Правилника  за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му  с ОА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници             20 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №95

          На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА;  чл.7, ал.2, изр.2-ро, чл.34,ал.6 и 7 от ЗОС     във връзка с чл.37,ал.4,т.2,ал.6 от ЗОС и чл.50г,ал.1 и 8 от Закон за физическото възпитание и спорта, чл.68, ал.2 от Правилника  за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му  с ОА и след проведеното поименно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №94

          На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от ЗОС,  чл.68, ал.2 от Правилника  за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му  с ОА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници             18 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №93

          На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА;  чл.7, ал.2, изр.2-ро, чл.34,ал.6 и 7 от ЗОС     във връзка с чл.37,ал.4,т.2,ал.6 от ЗОС и чл.50г,ал.1 и 8 от Закон за физическото възпитание и спорта, чл.68, ал.2 от Правилника  за организацията и дейността на ОбС – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му  с ОА и след проведеното поименно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №92

На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, с цел кандидатстване на Община Велинград за финансиране на обекти по „Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост” и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ [...]

Прочети Коментарите са изключени!