Archive | April, 2014

РЕШЕНИЕ №161

Относно: Даване съгласие за попълване на кад.план в кв.420А по плана на гр.Велинград. На основание   чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.59, ал.1, т.6, чл.62, ал.3, §5, ал.6, т.6 ПЗР на Наредба №3 от 28 април 2005г.и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №160

На основание   чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА ; § 4, ал.1, т. 2 ПЗР ЗКИР, чл.59, ал.1, т.6, чл. 62, ал.3, §5, ал.6, т.6 ПЗР на Наредба № 3 от 28 април 2005 г. и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №159

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; в качеството си на орган управляващ общинската собственост, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, чл.64 от ЗУТ и глава ІV от ЗУТ – общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №158

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.135, ал.3 от ЗУТ и по смисъла на чл.64, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №157

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1, чл.108, ал.2 и чл.193, ал.1 от ЗУТ, започната процедура по промяна предназначението на имот и поради необходимостта от прокарване на трасе за присъединяване към съществуващите електропреносна и ВиК мрежа и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №156

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.128, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници             15 0 0 15 29             Общински съвет – Велинград,                                                [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №155

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от ЗОС, чл.43, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.22, ал.3 от ЗОС, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници             20 0 0 20 29             Общински съвет [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №154

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.4, т.2 във връзка с чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.42, ал.4, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, постъпила молба с вх.№032-02-620/09.04.14г. от „Енерджи груп БГ” ЕООД гр.София, с оглед издадено Разрешение за строеж [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №153

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.8 от ЗОС, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество, Решение №281/2010г. на ОбС – Велинград, чл.50а, ал.2 от ЗФВС, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №152

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; във връзка с чл.67, ал.7, т.7 и ал.8 от ЗУТ; по смисъла на Закона за военните паметници и по заявление, вх. №032-02-638/10.04.2014 г. по регистъра на Общинска администрация от сдружение „Славяни”, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали [...]

Прочети Коментарите са изключени!