Archive | September, 2014

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

      На основание чл.8, ал.9 и 10 от ЗОС и във връзка с чл.13г, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Велинград през 2014г., както следва:       В част „Продажби т.2. По чл.35, ал.3(продажба на терени, върху които е реализирано ОПС), [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

     Постъпило е предложение с вх.№032-02-867 от 15.06.2010 год. от Величка Атанасова Мицикулева ЕГН — жител на гр.Велинград, ул.”Крупская”№3 за замяна на собствен имот УПИ ХV – 5820 в кв.391 с площ 230 кв.м. по плана на гр.Велинград върху който се предвижда да бъде изградена корекционна стена на р.Чепинска  с  общински земеделски имот  с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-09-25

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Избор на председателствуващ заседанието на Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №287  2.Приемане отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.април 2014г.-м.юни 2014г. РЕШЕНИЕ №288 Докл.:Я.Петрова Разкриване на Център за настаняване от семеен тип /ЦНДТ/ с капацитет 24 потребители от 01.08.2015г. РЕШЕНИЕ №289 Докл.:Н.Стефанова Даване съгласие за запазване на услугите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014г. тук.

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

         Обучението на членовете на СИК за произвеждане на избори за Народно събрание на Република България ще се проведе на 26 септември 2014г. от 17.00ч. в голяма зала на Общинска администрация – бул. „Хан Аспарух” №35,ет.1.

Прочети Коментарите са изключени!

Център “РАЗВИТИЕ”

       Удължаване на срока на покана от 01.08.2014 година.  С Решение на Комисията за разглеждане на документи се удължава срока за подаване на документи за позициите Педиатър и Рехабилитатор за услугата „Ранна интервенция на уврежданията”  до събиране на документи от кандидати, без промяна в публикуваните в поканата условия.

Прочети Коментарите са изключени!

Покана за услуга „ Интеграция на децата в детските градини и предучилищните групи” по Проект „Център за социално включване „Развитие” – Велинград

 Основни изисквания  позиция социален работник  тук.  Основни изисквания  позиция социален работник тук.  Основни изисквания  за позиция медицинска сестра тук.  Основни изисквания  за позиция медиатор тук.  Основни изисквания  за позиция лекар-педиатър тук.  Основни изисквания  за позиция  психолог тук.  Основни изисквания  за позиция  акушерка тук.   Основни изисквания  за позиция  юрист тук.   Задание за работа и обхват на услугите за социален работник   тук.  Задание за работа и обхват на услугите за  гинеколог  тук. Задание за работа и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Покана за услуга „ Интеграция на децата в детските градини и предучилищните групи” с позиции Медиатор – 2 места и Социален работник – 2 места по Проект „Център за социално включване „Развитие” – Велинград

1.  Примерна форма за професионална биография (CV) тук. 2.  Основни изисквания  за позиция медиатор тук. 3. Основни изисквания  за позиция социален работник/социален педагог  тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Програма за Ден на Независимостта на България

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 22 септември -Ден на Независимостта на България 11.00часа-Церемония по издигане националното знаме на Република България Слово на Кмета на Община Велинград Програма с участието на Духов оркестър с мажоретен състав “Димитър Мечев” Mясто: пред сградата на Общината

Прочети Коментарите са изключени!

Поредният успешно приключил проект на Община Велинград

        Проектът за повишаване на квалификацията на служителите в община Велинград чрез надграждащи обучения, стартира на 20.01.2014г. Срокът на проекта е деветмесечен, катов момента община Велинград е на заключителния му етап. Вчера на заключителна пресконференция ръководителят Янка Петрова разясни подробностите по протичането на дейностите. Проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане [...]

Прочети Коментарите са изключени!