Archive | October, 2014

Обявление

Обявление тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-10-30

ДНЕВЕН РЕД: Одобряване на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №330 Докл.:арх.Т.Енев Попълване на нови имоти в кадастралния план на Велинград и ЧИПРЗ в кв.229 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №331 Докл.:арх.Т.Енев Изменение и допълнение на Решение №299/25.09.2014г. на ОбС-Велинград относно предоставяне на „ВКТВ” ЕООД-Велинград стопанисването на обект „Топлопровод за минерална вода „Чепино” с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №330

На основание чл.21, ал.1, т.11 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.103, ал.1, т.1,чл104, ал.1 и ал.21 чл.105 т.1, чл.106, чл.126 ал.4 и  чл.127 ал.6 от ЗУТ,  Протокол от проведено на 21.10.2014г- ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП и Екологичната оценка към него по чл.127 ал.1 от ЗУТ; Решение №1 от Протокол №7/22.10.2014г. на ЕСУТ при Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

          УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, ПИСАТЕЛИ, ЖУРНАЛИСТИ, ТВОРЦИ ОТ ВСИЧКИ СФЕРИ И ПОКОЛЕНИЯ –  ИСТИНСКИ БУДИТЕЛИ НА ДНЕШНОТО ВРЕМЕ!         Позволете ми най-сърдечно да Ви поздравя с Първи ноември – Деня на народните будители!       Празник на нашата  историческа памет, на националното ни самочувствие и съзнание – празник на българския [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Кметът на община Велинград на среща в град Смоленск

         Велинград бе представен като туристическа дестинация в град Смоленск. Тридневната визита на градоначалника бе по повод 8-ма среща на побратимените градове от България и Русия. Целта на срещата бе да бъдат представвени резултатите от побратимяването с конкретни руски дестинации, както и да бъдат презентирани самите те. В срещата участие взе и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление тук.

Прочети Коментарите са изключени!

ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ”ДОБИВ И ПРЕРАБОТВАНЕ НА ВОЛФРАМСЪДЪРЖАЩИ РУДИ ОТ НАХОДИЩЕ ”ГРЪНЧАРИЦА – ЦЕНТЪР”

1.Доклад за ОВОС на Инвестиционното предложение за ” Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица център” – тук. 2. Приложения – тук. 3.Допълнение – 1 към Доклад за ОВОС – тук. 4.Допълнение – 2   към Доклад за ОВОС – тук. 5.  Графични приложения – тук. 6.Текстови приложения – тук. 7.Нетехническо резюме на Доклад [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление тук.

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.04.2014Г. – 30.06.2014Г.

ДАТА ОТНОСНО ИЗПЪЛНИТЕЛ РЕЗУЛТАТ 130/24.04.2014г. 1.Учредява на Министерство на мвладежта и спорта безвъзмездно отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционална спортна площадка за срок от три години в гр.Сърница, върху:-          петно №1 по скица №46/31.03.2014г. с площ 1500 м? в УПИ Х-спортен терен, кв.21, имот №290 по плана на гр. Сърница, АОС № 249 [...]

Прочети Коментарите са изключени!