Archive | November, 2014

Обявление

               На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 2024 от 25.11.2014г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план за регулация- дворищната регулация между УПИ №ХLV-1983, 1984, 6727, 6729, 6730, 7198, 8230, 6737, 8680  - „За ЖС, търговия, услуги и басейн”, кв.3441  и  ПИ пл.№7313, с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Благодарствен адрес

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-11-27

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит №261/27.06.2012г. с „Райфайзенбанк България” ЕАД за финансиране на изпълнението на проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с.Грашево, Община Велинград” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” в размер [...]

Прочети Коментарите са изключени!

КОЛЕДЕН АФИШ

14.12.2014г.-Коледен концерт на ДЮВИШ”Звънче”                                                           час:15.00                                                          място:Рок и джаз клуб 18.12.2014г.-„Бал на спортиста”                                                          час:18.00                                                         място:Туристически                                                                    информационен                                                                   център 19.12.2014г.Коледен концерт на Вокална група”Караоке”                                                            час:16.30                                                           място:Спа Хотел”Здравец” 19.12.2014г.”Да сътворим Коледа”-празничен концерт с                       участието на школите към Общински                      детски комплекс гр.Велинград. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Писмо №08-00-569/25.11.2014г. от Министър на туризма г-жа Николина Ангелкова относно предстоящо обществено обсъждане на ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ПРОЕКТ: Инвестиционното предложение за ”Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица център”, общ. Велинград, инвеститор ‘Ресурс-1′ АД, гр.Пловдив

      Писмо №08-00-569/25.11.2014г. от Министър на туризма г-жа Николина Ангелкова относно предстоящо обществено обсъждане на ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ПРОЕКТ:Инвестиционното предложение за ”Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица център”, общ. Велинград, инвеститор ‘Ресурс-1′ АД, гр.Пловдив тук.

Прочети Коментарите са изключени!

ИЗЯВЛЕНИЕ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ДИЯНА КЕХАЙОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ВЕЛИНГРАД ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ПРОЕКТ: Инвестиционното предложение за ”Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица център”, общ. Велинград, инвеститор ‘Ресурс-1′ АД, гр.Пловдив        С огромна загриженост и тревожност за бъдещето на  моя роден Велинград  каня всички граждани, инициативни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

Обява тук.

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2015г.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2015г. тук.

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТО БЮДЖEТ – 2015Г.

ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД     П  Р  О  Е  К  Т  О   Б  Ю  Д  Ж  Е  Т  – 2015Г.   НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРИХОДНА ЧАСТ:                                                                                -              19 565 919   – Приходи с държавен характер:                                     [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2015Г.

Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2015г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.11.2014г. /петък/ ОТ 13.00   ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред. ЕКСПОЗЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Г-Н [...]

Прочети Коментарите са изключени!