Archive | December, 2014

Поздравителен адрес

Поздравителен адрес тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление тук.

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №451

На основание чл. 20 от ЗМСМА, чл. 18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал.2, т. 7 и чл. 36в от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и след проведено  поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 22 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №450

На основание чл.21, ал,1  т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 21 0 0 21 29             Общински съвет – Велинград,                                                                             Р  Е  Ш  И: Дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Велинград да подготви проектно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №449

На основание чл.21, ал,1  т.8 и т. 11 от ЗМСМА; чл. 128 ал. 3 от ЗУТ, чл. 131 ал. 2 т. 1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 13 0 8 21 29             Поради недостатъчно мнозинство [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №448

  На основание чл.21 ал.(1) т.8, чл.44, ал.(2) от ЗМСМА и във връзка с чл.64,ал.1,2 и 5 от ЗУТ, чл.124а от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29             Общински съвет – Велинград,   [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №447

       На основание чл.21 ал.(1) т.8, чл.44, ал.(2) от ЗМСМА и във връзка с чл.64, ал.1,2 и 5 от ЗУТ, чл.124а от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29             Общински съвет – Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №446

На основание на  чл. 3, ал. 3, чл. 6, ал. 1 и ал.3 от ЗОС, чл. 62а, ал. 2 и ал.4 от ЗУТ,чл.31, ал.1, т.5 от Наредбата №7/22.12.2003 г. на правилата и нормите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,  и чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, и поради това , че отреденото мероприятие “за озеленяване” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №445

     На основание чл.108,ал.2.от ЗУТ .чл 21 ал.1 т.8 и т.11,чл44ал.2 от ЗМСМА, чл.124а,ал1,чл.135,ал.3,чл.193,ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29             Общински съвет – Велинград,                                                                             Р  Е  Ш  И:           1.Разрешава [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №444

                                                                                                              [...]

Прочети Коментарите са изключени!