Archive | January, 2015

Бездомните кучета

        Във връзка с публикацията „ Дишай! Януари – дим и кучета“ публикувана във вестник „Темпо“, брой 4 от 27.01.2015г., община Велинград държи да уточни, че за изминалата 2014г. е организирала 4 специализирани акции за улов на бездомни кучета. Цената за обработката на едно куче (улов, транспорт, кастриране, обезпаразитяване, консумативи, дезинфекционни препарати, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект „Подкрепа за достоен живот„ продължава

     Въпреки големите трудности, работата по проект „ Подкрепа за достоен живот“ на новата ОП „ Развитие на човешки ресурси“ ще продължи. Благодарение на  кмета на община Велинград Иван Лебанов и неговия екип се водят преговори, за да могат потребителите и личните асистенти да подпишат новите договори за по-дълъг период от време за социалната [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2015-01-29

ДНЕВЕН РЕД: Полагане на клетва от новоизбрани общински съветници. Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода м.юли 2014г.до м.декември 2014г.вкл. РЕШЕНИЕ №1 Докл.:Д.Кехайова Изменение на Решение №11/05.12.2011г. на Общински съвет – Велинград относно участие на новоизбрани общински съветници в комисии към Общински съвет.РЕШЕНИЕ №2 Докл.:Д.Кехайова Ползване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Идеята за поставянето на християнски кръст продължава

            Община Велинград и Дружество за развитие на Западни Родопи рестартира идея за поставянето на християнски кръст.  Желанието е християнския символ да бъде цялостно осветен. Кметът Иван Лебанов призовава всички граждани да се включат в това благородно  дело.                  Според Лебанов е : [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2015 г.

П Р О Г Р А М А ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ     С  ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА   ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ  2015 г.     Продажби 1. По чл. 35, ал. 1 /публични търгове и конкурси/ -имоти във Велинград: 1/УПИ №ІV-3161 с площ 491 кв.м.,находящ се в кв. 1811 по плана на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

    На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 43/19.01.2015 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение  на плана за застрояване на урегулиран поземлен имот № IIІ-4812 в квартал № 55 по действащия план на гр. Велинград. Обхватът на ПУП – ПЗ е в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

             На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 32/15.01.2015 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – план за застрояване на урегулиран поземлен имот № VІ-5190 в квартал № 42 по действащия план на гр. Велинград, като с проекта за частично изменение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

             На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 54/23.01.2015 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – план за застрояване на урегулиран поземлен имот № VІ-8081 в квартал № 475 по действащия план на гр. Велинград.          С проекта  за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

             На основание чл. 124б ал. 2 от ЗУТ и Решение № 448/18.12.2015г. на Общински съвет – Велинград се разрешава изработването на подробен устройствен план – план схема за трасе на подземен водопровод за минерална вода – изменение и удължаване на съществуваш при о.т. 1478 от ул.”Цар Самуил” до УПИ № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

             На основание чл. 124б ал. 2 от ЗУТ и Решение № 421/27.11.2014 г. на Общински съвет-Велинград се разрешава изработването на подробен устройствен план – план схема за трасена нов подземен водопровод за минерална вода от КЕИ № 2, находище „Велинград-Чепино” до УПИ № VI-8285, кв.60в по плана на гр. Велинград. [...]

Прочети Коментарите са изключени!