Archive | August, 2015

Обявление

       На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със заповед №1345 от 27.08.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП – план за застрояване за УПИ ХIII- 8173 в квартал 301 по плана на гр.Велинград , като в същия се предвижда застрояване на нова жилищна сграда до [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 31.08.2015г. /понеделник/ от 16,00 часа

С Ъ О Б Щ Е Н И Е           Д Н Е В Е Н   Р Е Д :               1.Освобождаване Управител на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград и определяне на нов временно изпълняващ длъжността Управител на „ВКТВ“ ЕООД гр.Велинград до провеждане на конкурс. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                                            /Д.Кехайова/

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №294

            От 01.08.2015г., съответно 01.09.2015г., са издадени заповеди за откриване на услуги като държавно делегирани дейности, финансирани със средства осигурени от републикански бюджет. При съобразяване с планираните дати за сесии на ОбС и недопускане поемането на задължения за разходи (назначаване на персонал и т.н.) без предварителната санкция на компетентния орган, правната възможност за служебна актуализация [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №293

  На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ, чл.34, ал.1, чл.40, ал.2, чл.41 и чл.42 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за учредяване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества, Протокол [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №292

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от ТЗ, чл.34, ал.1, чл.40, ал.2, чл.41 и чл.42 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за учредяване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества, Протокол №3/07.07.2015г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №291

  На основание от чл.21, ал.1, т.9 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5от ТЗ, чл.63 от ЗЛЗ, чл.10, чл.11,ал.2, чл.14 от Наредба №9/26.06.2000г. на Министерство по здравеопазване, чл.34, ал.1, чл.40, ал.2, чл.41, чл.42 и чл.44, ал.1, т.7 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №290

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 4 29 29 Общински съвет Велинград, Р  Е  Ш  И:             Дава съгласие за подписване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №289

По протокол №12 /24.08.2015г.   На основание чл.21, ал.1, т.10, т.24, чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.66, ал.1, т.1 от Правилника за организацията на дейността на Общински съвет – Велинград и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №288

  На основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА, с цел увеличение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2015г. и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 29 0 0 29 29 Общински съвет Велинград,   Р  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №287

В изпълнение на Решение №239/20.07.2015г. на ОбС – Велинград и на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2  от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, Доклад и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали [...]

Прочети Коментарите са изключени!