Archive | May, 2016

РЕШЕНИЕ № 253/26.05.2016г.

Относно: Даване на съгласие за сключване на предварителен договор и за частично изменение план за регулация в кв.17 по плана на с.Грашево, Община Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27  от ЗМСМА, във връзка с чл.59, ал.1, т.6, чл.62, ал.3, §5, ал.6, т.6 от ПЗР на Наредба №3 от 28 април 2005г. и  след проведеното [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 252/26.05.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27  от ЗМСМА, във връзка с чл.59, ал.1, т.6, чл.62, ал.3, §5, ал.6, т.6 от ПЗР на Наредба №3 от 28 април 2005г. и  след проведеното  поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 251/26.05.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.27  от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.128, ал.3 от ЗУТ  и  след проведеното  поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29             Общински съвет – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 250/26.05.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 и 2 от ЗУТ, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и  след проведеното  поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29             Общински съвет – Велинград,         [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 249/26.05.2016г.

БКТП – Марина ливада в ПИ 148016 до ново ТЕПО  в КРШ пред ПИ148094, м.”Марина ливада” по КВС на гр.Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.108, ал.2 от ЗУТ и  след проведеното  поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 248/26.05.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 и 2 от ЗУТ, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и  след проведеното  поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29             Общински съвет – Велинград,         [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 247/26.05.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.13 от ЗМСМА, т.5.2. на Решение №28/04.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите, чл.4, ал.1 и чл.7, ал.3, т.1, т.2 от Таблицата от Решение №96/23.02.2012г. на Общинския съвет и във връзка с чл.52, ал.3 от Закона за водите и постъпило Заявление с вх.№53-00/170 от 05.02.2016г. от „ВЕЛИ СПА” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 247/26.05.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.13 от ЗМСМА, т.5.2. на Решение №28/04.02.2011г. на Министъра на околната среда и водите, чл.4, ал.1 и чл.7, ал.3, т.1, т.2 от Таблицата от Решение №96/23.02.2012г. на Общинския съвет и във връзка с чл.52, ал.3 от Закона за водите и постъпило Заявление с вх.№53-00/170 от 05.02.2016г. от „ВЕЛИ СПА” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 246/26.05.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1, чл.67, ал.1, чл.110, ал.1, т.5  от ЗУТ   и  след проведеното  поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29             Общински съвет – Велинград,                                                                             Р  Е  Ш  И: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 245/26.05.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и чл.27 от ЗМСМА, чл.128, ал.3, чл.131, ал.2, т.1 и във връзка с чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6, чл.108, ал.2 и чл.64, ал.1, т.3 от ЗУТ   и  след проведеното  поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!