Archive | July, 2016

Общински съвет Велинград с поредица от решения на сесията през юли

На 28.07.16 се проведе сесия на Общинския съвет, на която се разгледаха повече от 31 точки. На проведеното заседание, общинските съветници  и кмета Костадин Коев, одобриха  предложението на  общинската Администрация за завишаването на местните данъци и такси, направиха се корекции в Наредбата на рекламната дейност във Велинград. Разгледаха се нови  искания за минерална вода от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДЖАФЕРИЦА – КАНАЛ ДЖАФЕРИЦА“ НА КМ.4+500 ДО с.ЮНДОЛА, с.СВЕТА ПЕТКА, с.ПАШОВИ И МАХАЛИ, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД.

О Б Я В А В изпълнение на изискванията на чл.144, ал. (1), т.4 от Закона за устройство на територията и чл. 95, ал.(1) от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.(2) от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ От Общински съвет- Велинград, приета с Решение №304/27.07.2016г.   за прекратяване на концесионната процедура за добив на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица – Център“, поради противоречие със законодателството за управлението на водите и за опазването на околната среда   Ние, общинските съветници от Общински съвет-Велинград,   След като разгледахме доклада на Кмета на Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Местният парламент на Велинград прие декларация срещу добива на волфрам

  След няколко решения на Общински съвет Велинград против добива на волфрам общинските съветници излязоха с декларация за прекратяване на концесионната процедура за добив на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица”. Общински съвет Велинград  настоява да бъдат предприети  всички законосъобразни действия за прекратяването на процедурата по учредяване концесия за добив на волфрамосъдържащи руди от находище „Грънчарица- Център”. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-19 изх.№ 24-00/249 от 29.07.2016г. УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, Уведомявам, че: 1. в периода 28-30 юли 2016г. е повишен риска от бързоразвиващи се пожари в горите и поземления фонд, във връзка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява

     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, има Инвестиционното предложение (ИП) за обособяване и изграждане (ново строителство) на „Спортен комплекс Велинград – Драгиново” в поземлен имот № 297114 по КВС на с. Драгиново, общ. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение от Дирекция “Бюро по труда”- Велинград

За вас работодатели Агенция по заетостта Дирекция „Бюро по труда” – Велинград            Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. ЮЛИ 2016г. както следва: Насърчителни мерки за заетост и обучение Средства в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДИРЕКЦИЯ ” БЮРО ПО ТРУДА ВЕЛИНГРАД” СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 28.07.2016г

Работни места за лица с висше образование 5 администратор Работни места за лица със средно и специалисти със средно професионално образование Хотели , ресторанти 6 готвач 5 пом готвач 6 барман 11 сервитьор 13 камериерки Други 1 мениджър продажби 1 касиер 1 продавач-консултант хранителни стоки 1 продавач-консултант строителни материали 3 кредитен специалист 1 организатор дейности [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б ал. 2 от ЗУТ       Разрешава изработването на ПУП- план за регулация и застрояване, предвижда се промяна предназначението на земеделски земи за ПИ № 60, 61, 62, 63, в масив от 33 от „пасище-мера” в „За отглеждане на животни”, като се образува един УПИ LX-68 „За отглеждане на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ “ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ РАЗВИТИЕ”

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ “ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ РАЗВИТИЕ”

Прочети Коментарите са изключени!