Archive | September, 2016

Обявление

             На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1724  от 26.09.2016г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план –   план за  застрояване  за  УПИ IV- 4923  в квартал  602 по плана на гр.Велинград , като в същия  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 1727  от 27.09.2016г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план -  план  за регулация , като се изменя регулацията между УПИ III- За спортно-тренировъчен комплекс и IV-За спортно –тренировъчен [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщения за публични обявления на Разрешително за водоземане на подземни води, чрез нови водоземни съоражения

Съобщения за публични обявления на Разрешително за водоземане на подземни води, чрез нови водоземни съоражения

Прочети Коментарите са изключени!

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА ПРЕДХОДНАТА 2015Г.

     Общински съвет – Велинград  организира и проведе, на 19 септември, публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Велинград за 2015г., на  основание чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси. В общественото обсъждане участие взеха Председателят на ОбС-Велинград инж.Бельо Мандраджиев, зам.- кметът Сергей Кичиков, началникът на Отдел ‘Финанси и бюджет’ г-жа Янка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 29.09.2016г. /четвъртък/ от 09,30ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДНЕВЕН РЕД:   Въпроси и питания Наредба за изменение и допълнение на наредбата по чл.1, ал. 2 от ЗМДТ  (Добавя Раздел VII. Данък в/у таксиметров превоз на пътници) Докл.:Б.Чинков, Сн.Цанова Приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

       На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1653/15.09.2016г.  на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ III-4639, XIII-4642, IX-4643,4645 и XIV-4644 в кв. № 771 по плана на гр. Велинград.        Със заявлението се иска [...]

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази наредба урежда правилата за местните изисквания, ограничения и забрани, свързани с движението на пътни превозни средства (ППС) и пешеходците по улиците (пътищата), отворени за обществено ползване [...]

Прочети Коментарите са изключени!