Archive | October, 2016

РЕШЕНИЕ №426/27.10.2016г.

            На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29             Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: Дава съгласие община Велинград да кандидатства и сключи Договор [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №425/27.10.2016г.

            На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.13г от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление  на общинско имущество на Община Велинград, след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №424/27.10.2016г.

            На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  чл.49, ал.1, т.1 от Закона за предучилищното и училищно образование и §18, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПУО, след проведеното гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29             [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №423/27.10.2016г.

            На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж,  във връзка с чл.7, ал.2, т.1 от НПОС, чл.92 от Кодекс за социално осигуряване,  подадено заявление с  вх.№ 94-00-8118/12.10.2016г., след проведеното гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №422/27.10.2016г.

            На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж,  във връзка с чл.7, ал.2, т.1 от НПОС, чл.92 от Кодекс за социално осигуряване,  подадено заявление с  вх.№ 94-00-7798/03.10.2016г., след проведеното гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №421/27.10.2016г.

            На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж,  във връзка с чл.7, ал.2, т.1 от НПОС, чл.92 от Кодекс за социално осигуряване,  подадено заявление с  вх.№ 94-00-7798/03.10.2016г., след проведеното гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №420/27.10.2016г.

            На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  чл.7, ал.4, т.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж,  във връзка с чл.7, ал.2, т.1 от НПОС, чл.92 от Кодекс за социално осигуряване,  подадено заявление с  вх.№ 94-00-7798/03.10.2016г., след проведеното гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №419/27.10.2016г.

.             На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ, чл.131, ал.1 и 2 от ЗУТ, във връзка с чл.60, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.109, ал.1, т.1 и т.3 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, след [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №418/27.10.2016г.

            На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 59, ал. (1), т. 6 и чл. 62, ал. (3) от Наредба № 3 от 28 април2005 г., след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №417/27.10.2016г.

            На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 от ЗУТ,  чл. 109 ал.1, т.1 и т. 3, чл.110,  ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, както и съгласно разпоредбите на чл.73, ал.1, т. 5 от ЗГ, по смисъла на чл.73, ал.5 от ЗГ,  § 5, т.73, ал.5 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!