Archive | November, 2016

РЕШЕНИЕ №433/17.11.2016г.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл. 14а, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград, след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №432/17.11.2016г.

Относно: Допълване на Решение №391 от 29.09.2016г. на Общински съвет-Велинград за безвъзмездно придобиване от Община Велинград правото на собственост върху държавен имот собственост на Министерство на здравеопазването /“СБР-НК” ЕАД филиал Велинград/ -  УПИ ІІ-за търговия и услуги, кв.216 по плана на гр.Велинград с площ от 3 937кв.м., ведно с построените в имота сгради, като след придобиване се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №431/17.11.2016г.

                На основание постъпили искания с Изх. №№ 5735; 5737 от 26.10.2016 год. и наши Вх. №№ 07-00/437; 07-00/438 от 28.10.2016 год., от ТП ДГС „АЛАБАК”- ВЕЛИНГРАД, и Изх. №№ 4436; 4437 от 26.102016 год., и наши Вх. №№ 07-00/428; 07-00/429 от 26.10.2016 год., от ТП ДЛС „ЧЕПИНО”,  във връзка чл.73, ал.1, т.5, чл.73, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №430/17.11.2016г.

            На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.134,  ал.2, т. 6 от ЗУТ,  чл.109, ал.1, т. 1 и т. 3 от ЗУТ, чл.110,  ал.1, т.1 от ЗУТ, както и съгласно разпоредбите на чл.73, ал.1, т.5 от ЗГ, по смисъла на чл.73, ал.5 от ЗГ,  §5 т.73 ал.5 от ДР на ЗУТ, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №429/17.11.2016г.

            На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 от ЗУТ,  чл. 73, ал.1, т.5 от ЗГ  и по смисъла на чл.16,  ал.7 от ЗУТ , след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 20 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №428/17.11.2016г.

            На основание  чл. 21, ал.1, т.8 и т.11, от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 от ЗУТ, чл.125 от ЗУТ /чл.124б, ал.1 от ЗУТ/, чл 64 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 20 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №427/17.11.2016г.

            На основание: чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.131, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗУТ, чл 64 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Решение №393/29.09.2016г. на ОбС-Велинград, Решение №330/30.10.2014г. на ОбС-Велинград, Решение №160/31.03.2016г. на ОбС-Велинград, Решение № ХII, взето с протокол № 5/03.11.2016г. на ЕСУТ, след проведеното поименно гласуване с: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2016-11-17

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Съобщаване на ПУП-парцеларен план, а именно път PAZ 2063/84306/III-843, Велинград – п.к.Грашево/Абланица-Цветино- връзка с път PAZ 1062/BGL1350, п.к. II-84-Аврамово-Биркова-Кръстава-/III-843/, Община Велинград.;РЕШЕНИЕ №427 Докл.:инж.Я.Савова        2. Разрешение за изработване на ПУП - парцеларен план, а именно път PAZ 1062/ BGL, п.к. II-84-Аврамово/-Рохлева-Биркова-Кръстава, в участъка КРЪСТАВА- III-843/, м. „Грънчарица”.; РЕШЕНИЕ №428 Докл.:инж.Д.Кафеджиева         [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 2074/28.11.2016г.  на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за застрояване на УПИ № VІІI-8701 в кв.286  по плана на гр. Велинград.       С проекта за частично изменение на плана за застрояване, се предвижда ново застроително петно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 2075/28.11.2016г.  на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за застрояване на УПИ № VI-4339-„За търговия, производство и услуги” в кв.76  по плана на гр. Велинград.         С проекта  за частично изменение на плана за застрояване се [...]

Прочети Коментарите са изключени!