Archive | December, 2016

Обявление

     На основание чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ  и във връзка с Решение № 428/17.11.2016 г. на Общински съвет-гр. Велинград се разрешава  изработване на подробен устройствен план-парцеларен план, а именно път PAZ 1062/BGL, п.к. II-84-Аврамово/-Рохлева-Биркова-Кръстава- , В УЧАСТЪКА КРЪСТАВА-/III-843/, М. ГРЪНЧАРИЦА.          С проекта се определя трасе на новото пътно платно и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

       На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 2242/28.11.2016г.  на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № I-7023,7079, УПИ № II-6288, УПИ № IV-7735 в кв.4131  по плана на гр. Велинград.       С проекта за частично изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 2167/13.12.2016 г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за застрояване на УПИ № IX-4549, кв. 653 по плана на гр.Велинград. Уличната и дворищната регулация не се променят.        С  проекта за частично изменение на плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад към проект за бюджет 2017г.

Доклад към проект за  бюджет 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2017Г. Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2017 г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.12.2016г. /ПЕТЪК/ ОТ 10.00 ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №479/15.12.2016г.

На основание чл.21, ал.1  т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.124б, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I чл.64 от ЗУТ – Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура,  след [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №475/15.12.2016г.

На основание  чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.27  и чл. 44, ал.(2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2 , т.1 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ – МАСИ, КАБИНИ И ДРУГИ,СЪГЛАСНО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ

ГЛАВА І РАЗДЕЛ І ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1./1/ Тази наредба урежда реда за поставяне и ползване на преместваеми обекти за търговия(ПОТ) на територията на Община Велинград по смисъла на чл.56,ал.1 от ЗУТ.          /2/ С наредбата се определят градоустройствените изисквания при поставянето на преместваеми обекти на територията на Община Велинград и правомощията на административните органи [...]

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА  ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ              Чл.1.Тази наредба урежда реда и условията за регистрация, откриване и функциониране на обекти за търговия, туризъм и услуги на територията на Община Велинград.            Чл.2.Наредбата се прилага по отношение на всички обекти по чл.1, независимо от формата на собственост [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ: ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИTE ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА

ПРОЕКТ:   П Р О Г Р А М  А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИTE ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост в изпълнение на приетата [...]

Прочети Коментарите са изключени!