Archive | January, 2017

Обява

Обява

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 01.02.2017 /сряда/ от 16,00 часа в малка заседателна зала – ІІ-ри етаж

 СЪ О Б Щ Е Н И Е                                                                                                                                                                            Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Допълнение на решение №259/03.06.2016г. на ОбС – Велинград относно площадка за третиране на ТБО, зелени и биоразградими отпадъци, м.”Благовото”. Докл.:инж.Д.Кафеджиева ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                                 /инж.Б.Мандраджиев/

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 83/26.01.2017г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д № 83/26.01.2017г.           На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с изпълнение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ 2017/2018 ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ 2017/2018 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ! РЕШЕНИЕ

                                                                                                           ДО ОБЩИНСКИ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект! РЕШЕНИЕ

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ВЕЛИНГРАД       П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ Инж.БЕЛЬО БЕЛЬОВ МАНДРАДЖИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД                   ОТНОСНО:Отмяна  на разпоредбата на чл. 66 от Нaредбата за управление на общинските пътища в община Велинград, приета с Решение № 50, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА  ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ  НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад

Прочети Коментарите са изключени!

Бальнеоотели и реабитлитационные центры

В последнее време, в Европе и по всему миру, все более популярным становится оздоровительный туризм в сочетании с бальнеолечением и климатолечением. Тем самым лечебный туризм является основным туристическим продуктом.          Все бальнеоотели и реабилитационные центры в курорте имеют современное специализированное СПА оборудование и предлагают большой пакет медицинских услуг. Здесь успешно сочетают традиционную методику лечения с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №3/16.01.2017г.

На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.21 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, във връзка с чл.60, ал.1 от АПК,  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!