Archive | March, 2017

Обявление

               На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 425 от 23.03.2017г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-  план за  регулация и  застрояване за  УПИ III- 71  в кв.26 по плана на с.Юндола , като на същия се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

              На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 426 от 23.03.2017г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-  план за  регулация за  кв. 401 по плана на гр.Велинград, както следва :             -  изменение на уличната   регулация  на  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 32/13.01.2017г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – план схема за нова подземна кабелна линия ниско напрежение от КРШ пред УПИ № XVIII-4074 в  кв.151 до ново електромерно табло пред УПИ № X-„За парк”, кв.143 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за месец февруари 2017г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС  ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКAНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОЗДРАВИТЕЛЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2017Г.-2019Г.

Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане  оздраветелен плана на община Велинград  2017 г.- 2019г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.03.2017г. /СРЯДА / ОТ 11.00 ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред. ПРЕДСТАВЯНЕ ОЗДРАВИТИЛИН ПЛАН –  2017 – 2019г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява

Обява

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

       На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 412/22.03.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот № ІV-8599 в квартал № 479 по плана на гр. Велинград, като се променя отреждането на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА  ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ              Чл.1.Тази наредба урежда реда и условията за регистрация, откриване и функциониране на обекти за търговия, туризъм и услуги на територията на Община Велинград.            Чл.2.Наредбата се прилага по отношение на всички обекти по чл.1, независимо от формата на собственост [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и 124б ал.2 от ЗУТ  и във връзка със  Заповед № 372/16.03.2017 г. на Кмета  на община Велинград се разрешава:                Изработване на проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване,като за сметка на УПИ ХХІХ се образуват пет нови УПИ по взаимно съгласие на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.03.2017г. /четвъртък/ от 09,30ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на план за финансово оздравяване на Община Велинград. Докл.:Н.Видаркинска Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.11.16г.-31.01.17г. и решенията, които към 31.10.16г. са били в процедура по изпълнение. Докл.:Р.Гърданска, Н.Видаркинска Доклад за изпълнението на Общия [...]

Прочети Коментарите са изключени!