Archive | April, 2017

Протокол земеделски земи от 2017г.

Протокол

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 609/25.04.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на план за регулация за урегулиран поземлен имот № І-6509,6510-„За промишлена зона” в квартал № 3951 по плана на гр. Велинград, като за негова [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната

  ДО   Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   ГР. ВЕЛИНГРАД                                                                                                                                                                                                                                                                                     П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ Д-Р КОСТАДИН КОЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД     Относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №РД-06-70/07.04.2017г.

Заповед №РД-06-70/07.04.2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №601/21.04.2017г.

Заповед №601/21.04.2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 27. 04. 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  27. 04. 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси Приемане на годишен финансов отчет и Баланс на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2016г. и Доклад за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №112/19.04.2017г.

На основание чл. 21, ал.1, т.10 и ал.2 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.3, т.2, чл.17, ал.1 и чл.19а от Закона за общинския дълг, чл.60 от АПК  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-04-19

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                                                                                                                                                                        На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на 19.04.2017г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 541 от 13.04.2017г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план- план за  застрояване за УПИ VIII-1555   в квартал  233 по плана на гр.Велинград , като в същия  се  предвижда  ново [...]

Прочети Коментарите са изключени!

План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2018г.

План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2018г. 

Прочети Коментарите са изключени!