Archive | May, 2017

Обявление

     На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 717/22.05.2017г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за застрояване на УПИ № VI-3694, кв. 151 по плана на гр.Велинград.       С проекта  за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

    На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 674/12.05.2017г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – схема за трасе на нов водопровод за минерална вода до УПИ № III-8955, кв. 4201 по плана на гр.Велинград.      Трасето е проектирано да започне от т.1 – Сондаж № 5 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със заповед № 719 от 22.05.2017г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за за застрояване за УПИ VIII- 441 в кв.299 по плана на гр.Велинград ,като се запазва старата жилищна сграда и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със заповед № 713 от 22.05.2017г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация на част от кв.338 по плана на гр.Велинград, както следва : – изменение на регулацията на улица с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

       На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със заповед № 711 от 22.05.2017г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация , като се изменя дворищната регулация между УПИ IV-1991 и IX- 6097 в кв.214 по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №171/25.05.2017г.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл. 27 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал. (1) от ЗУТ и чл. 15, ал. (3) и ал. (5) от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 21 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №170/25.05.2017г.

На основание чл. 21, ал.(1), т. 8 и т.11 от ЗМСМА и чл.27 от ЗМСМА, във връзка с чл.110, ал. (1),  т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.(3) от ЗУТ; чл.131, ал.(2), т.1; чл.134, ал.(1) т.1 и чл.134, ал.(2), т. 6 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №169/25.05.2017г.

 На основание: чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.73, ал. 5 от ЗГ, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл. 64 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, чл.108, ал. 2 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №168/25.05.2017г.

 На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, §4, ал.5, т.6г и ал.6 от ПЗР на Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г., както и чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС и след проведеното  поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 21 0 0 21 29         [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №167/25.05.2017г.

   На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, чл.128, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!