Archive | June, 2017

Обявление

       На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1807/12.10.2016г.  на Кмета на Община Велинград, се разрешава Изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация на УПИ № X-8776 в кв. № 417  по плана на гр. Велинград.         С проекта  за частично изменение на плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

       На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1807/12.10.2016г.  на Кмета на Община Велинград, се разрешава Изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация на УПИ № X-8776 в кв. № 417  по плана на гр. Велинград.         С проекта  за частично изменение на плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ и Заповед № 722 от 22.05.2017 г. на   Кмета на Община Велинград , се разрешава изработването на проект за ЧИПРЗ за УПИ № V – 49 и VІ – 50 в кв.5 по плана на с.Кръстава , общ.Велинград.      С проекта за ЧИПР дворищната регулация се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със заповед № 851 от 23.06.2017г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план –план за регулация и застрояване за УПИ I-Почивна станция в кв. 14 по плана на с.Юндола , като за сметка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

            На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 856 от  23.06.2017г. на Кмета на Община Велинград е разрешено извършването на инженерни проучвания, допуснато и предписано изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план –  план за регулация и застрояване с неразделни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за обявен за обсъждане Проект за СОЗ за водовземане за питейна вода от р. Грънчарица

Съобщение за обявен за обсъждане Проект за СОЗ за водовземане за питейна вода от р. Грънчарица

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград

Глава първа: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. С тази Наредба се определя редът за управление, придобиване и разпореждане с имуществото, собственост на Община Велинград и конкретните правомощия на кмета на общината. Чл.2. Наредбата не се прилага за: 1. общински имоти, предмет на разпореждане по Закона за приватизация и следприватизационен контрол; 2. общинско имущество, включено в капитала на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ИМУЩЕСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА №1    ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И  ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ИМУЩЕСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

Решение №247/18.05.2017г. на Административен съд-Пазарджик по АД №31/2017

Решение №247/18.05.2017г. на Административен съд-Пазарджик по АД №31/2017

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 837/16.06.2017 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава:  Изработване на на ПУП за частично изменение на плана за регулация.         Обектът попада в местност „Попин камък” по КВС на град Велинград, граничи с ул.Цар Самуил от плана на гр.Велинград. [...]

Прочети Коментарите са изключени!