Archive | July, 2017

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета през второто тримесечие на 2017г., приложения към него и баланс

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС  ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за месец юни 2017г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС  ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

       На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 1028 от 28.07.2017г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план –план  за регулация и  застрояване, като за сметка на УПИ IV-2559,8513, V-8513, VI-8513 и VII-2498 в кв.3445 по плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД

З А П О В Е Д   №…………..   гр. Велинград ……………………….2017год. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал.1 от Наредба № 3 / 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 998/26.07.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – Схема за трасе за обект: Трасе на нови водопровод и канализация по улица „Сютка” гр. Велинград.      Целта на разработката е да се определи трасе на нови водопровод [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 997/26.07.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – Схема за трасе за обект: Трасе на нови водопровод и канализация по улица „Стою Калпазанов” гр. Велинград.      Целта на разработката е да се определи трасе на нови [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1027/28.07.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот № ІI-„За жилищно строителство, търговия и услуги” в квартал № 3441 по плана на гр. Велинград, като [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

    На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 996/26.07.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти № І-8161-„За хотел, търговия, услуги и басейн” и № Х-8162-„За ресторант и хотел” в квартал № 657 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1019/27.07.2017 година

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗАПОВЕД     № 1019/27.07.2017 година гр. Велинград      На основание чл.23, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 65, ал.1 и чл.52, ал.2  от Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост  и за ползването на дървесина и недървесни горски [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

 На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1001/26.07.2017г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – план схема за нова канализация и водопровод  по ул.”Д. Мечев”, ул.”Странджата”, ул.”24-ти май”, ул.”Свети Наум”, ул.”Яко Молхов”, ул.”Ленища” по плана на гр. Велинград.       Трасетата ще бъдат осъществени подземно.       Предвидени са [...]

Прочети Коментарите са изключени!